Длъжностна характеристика на длъжността Куриер

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Куриер.⚡️Длъжностна характеристика Куриер.✅Длъжностна характеристика разносвач.⚡️96210001.⚡️Куриер.V96210002.⚡️Куриер, служба/офис.✅ДХ на Куриер

Длъжностна характеристика на длъжността Куриер
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва пренасяне и предаване на материали- писма, пакети и др.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира маршрута си след получаване на материалите, с цел да се достигне за максимално кратко време до посочения адрес и с минимален разход на гориво.
3. Следи за спазване сроковете за получаване на пратките.
4. Следи за спазване режима за правилно съхранение на пратките по време на пренасянето им.
5. Предоставя материалите само лично на получателите, написани на документите или на упълномощени от тях лица срещу подпис.
6. При невъзможност за доставка отбелязва на разписката причината за това и връща пратката в офиса.
7. Управлява служебен автомобил по време на работата си.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя;
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, и служителите в отделните структурни звена.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с фирми и клиенти относно осъществяване на дейността.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителя
5. Отчита извършените задачи пред Управителя писмено (устно) на период от 1 месец.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при настъпили вреди от загуба, неточно или несвоевременно предаване на пратките и неправилното им съхранение по време на транспортирането им.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- опазване тайната на кореспонденцията/ лична и служебна /

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 9.00 до 18.00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12.00 до 15.00, който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Битови придобивки и привилегии:
3. Периодични медицински прегледи.
4. Транспортно обслужване.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието или почасово заплащане, с възможност за ежеседмично изплащане на възнаграждението.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 1 г. общ трудов стаж.
) Специални умения:
-шофьорска книжка
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, комуникативност;
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, прецизен, организиран, изпълнителен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на личните данни;
- Нормативни актове по безопасност на труда;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                         (подпис)        (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2018-01-03