Длъжностна характеристика на длъжността Лекар-медицински представител

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар-медицински представител, НКПД 22626018, Медицински представител, Представител Медицински, Характеристика на длъжността Лекар-медицински представител, Фармацевт-магистър

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар-медицински представител

Цел:
1.Да спомага за достигане на целите за продажба в определената територия, които се поставят на тримесечие по продукти и общо, съгласно търговската програма на „ ................. "
2.Да изпълнява промоционалните стратегии. Да спазва оперативните програми на ръководството свързани с осъвременяване на тактиката и проучване на пазарите. Да подпомага програмите за изпълнение мърчандайзинговите активности на „ ............ "

Основни задължения
1.Да извършва ефективни посещения в определените количествени и качествени параметри с цел стимулиране на продажбите, съгласно търговската програма на „ .......... "
2.Управление и действия в територията осигуряващи растящи резултати
3.Разработва и поддържа осъвременена клиентска база и профили, включително сегментация в съответствие в определените критерии
3.Изграждане и поддържане на ефективни взаимоотношения с клиентите на „ ........ " и осигуряване на високо качество на обслужване на клиентите - лекари, фармацевти, дистрибутори, административен персонал на здравни заведения и др.
4.Поддържане на ефективни взаимоотношения и комуникации в Търговското представителство на „ .......... "

Необходими компетентности
1.Продуктова подготовка
-Да придобива и поддържа осъвременени и изчерпателни познания за кореспондиращите заболявания
-Да придобива и поддържа осъвременени и изчерпателни познания за продуктите на „ ............... "
-Да придобива и поддържа осъвременени и изчерпателни познания за използваните промоционални материали
-Да познава добре компанията - основна информация за развитие, цели, продукти, пазари
2.Пазарна ориентация
-Да придобива и поддържа осъвременени и изчерпателни познания за структурата и организацията на системата за здравеопазване
-Да е добре запознат с основните групи клиенти и въздействието им върху пазара, като използва тази информация за подпомагане на стратегията по продажбите
-Да е запознат и да съобразява с етичните и законови правила
-Да познава изчерпателно конкурентните пазари
-Да придобива и поддържа осъвременени и изчерпателни данни за конкурентните организации, както и техните основни маркетингови мероприятия

Специфични умения
-Акуратно и навременно планиране на посещенията и отчитане - месечни планове
, седмични планове, седмични отчети и месечен отчет за разходите и всичко друго изискано от ръководството
-Да извършва ефективна подготовка преди посещения, използвайки разработената продуктова стратегия
-Да уговаря ефективен достъп до клиентите на „ .......... "
-Открива и отговаря на нуждите на клиентите на „ ........... "
-Доставя ключовите продуктови послания, които са в съответствие с маркетинг стратегията, както и с нуждите на клиентите и пациентите
-Да е подготвен със справяне с възраженията
-Да съдейства и постига принципно съгласие като осигурява ангажираност от клиентите на „ ......... " да препоръчват/купуват чрез трети лица продуктите
-Да открива подходящия момент да приключи посещението и да договори причина за следващото
-Организира и провежда групови презентации
-Изчерпателно документира детайлите от посещенията, анализ след и всичката кореспондираща информация
-Проследяване с цел гарантиране изпълнение на постигнатите споразумения
Териториална информация
-Откриване на кореспондиращите прескрипции/продажби и ги отразява в отчетите
-Планиране и управление на необходимите териториални разходи с цел подпомагането на продажбите, съгласно търговската програма на „ ......... "

План да действие
-разработва изчерпателен план за действие с цел осигуряване постигането на целите за територията
-Разработва дневен план по клиенти с цел постигане на целите и честота на посещенията
-Изпълнява териториалния план за действие и мониторира постиженията спрямо планираните програми
-Извършва административните задължения изчерпателно и навреме
Връзки с клиентите на „ ............ "
-Установява и поддържа продуктивни връзки с клиентите
-Развива ефективни контакти с всички спомагателни лица, които въздействат на клиентите
-Развива и поддържа пълно разбиране за бизнеса на клиента и всички проблеми с които клиента се сблъсква
-Активно търси обратна връзка с клиентите на „ ............... "
-Отговаря на въпросите и оплакванията на клиентите бързо и коректно
-Мониторира оплакванията на клиентите с цел откриване на тенденциите и потенциални проблеми
Промоция на компанията - изгражда позитивен и професионален персонален имидж в бизнес средите и сферата на здравеопазването
Взаимоотношения в организацията на „ ............. "
-поддържа професионални работни взаимоотношения с колегите
-Генерира и поддържа увереност в прекия си ръководител
-Открива и намалява професионалните конфликти
-Поддържа ефективни комуникации с колегите и ръководството
Адаптивност към промените
-Проактивно идентифицира възможности с цел подобряване на операциите, процедури и схеми за оценка и предлага начини за промяна
-Допринася за планирането и провеждането на предлаганите промени.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)                    (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21