Длъжностна характеристика на длъжността Лекар по дентална медицина

Длъжностна характеристика Лекар по дентална медицина, Лекар по дентална медицина, 22617001, Асистент на лекар по дентална медицина, Специалисти в областта на стоматологията - денталната клиника

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар по дентална медицина
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва цялостната дейност, свързана с провеждане на стоматологичното лечение на пациентите.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва първоначални прегледи, поставяне на диагнози, стоматологично лечение на пациентите.
3. Осъществява стоматологична дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи.
4. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение.
5. Отразява извършената дейност в съответната стоматологична документация.
6. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
7. Издава рецепти за лечебни средства и издава болнични листове за временна неработоспособност.
8. Издава направления при необходимост от консултации и лечение към стоматолози- специалисти.
9. Следи и прилага съвременните методи за диагностика, профилактика, лечение и възстановяване на пациентите.
10. Следи за новостите в медицината по отношение на лекарствените средства и съвременни материали в областта на стоматологията и тяхното приложение.
11. Осъществява контрол върху работата на медицинската сестра в кабинета.
12. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
13. Иска разрешение от комисията по медицинска етика в предвидените от Закона за здравето случаи.
14. Прави предложения за налагане на наказания на медицинската сестра.
15. Изготвя отчет за дейността на кабинета.
16. Участва в колегиуми, научни прояви и конференции.
17. Изпълнява други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа стоматологът е подчинен на управителя/ изпълнителния директор на лечебното заведение.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с медицинска сестра, регистратор на лечебното заведение, счетоводител на лечебното заведение, зъботехник, рентгенова лаборатория.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с пациентите на лечебното заведение, както и с други медицински лица във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Стоматологът носи отговорност за липси в инструменталното оборудване на кабинета и разхищение на материали и консумативи.
По безопасност на труда:
2. Стоматологът е длъжен да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд.При работа е длъжен да ползва лични предпазни средства - ръкавици и маска за лице при извършване на преглед на пациент, както и да стерилизира всички инструменти след употребата им.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Стоматологът е длъжен да следи правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите /пациенти, медицинска сестра и др./.Стоматологът е длъжен да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взел съответните превантивни мерки - за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения стоматологът е длъжен да зачита личното достойнство и правата на пациентите и да спазва Кодекса на професионалната етика. При изпълнение на своите задължения да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациента, ръководителя, работник или служител в лечебното заведение. Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на обслужване на пациентите
- спазване правилата за добра медицинска практика
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес или съгласно уговореното в трудовия договор и вътрешните правила за трудов ред на лечебното заведение.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Работно облекло /престилка/, чехли и отличителен знак.
4. Лични предпазни средства- стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва почивна база на предприятието.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието или на брой пациенти /записани при стоматолога или прегледани през месеца/.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше стоматологично образование, степен "магистър";
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умения за работа с пациенти.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, отговорност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за здравето;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина;
- Закон за здравното осигуряване;
- Кодекс на труда;
- правилник за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Кодекса на професионалната етика;
- съответния медицински стандарт.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06