Длъжностна характеристика на длъжността Майстор производство на тестени изделия

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Майстор производство на тестени изделия. ⚡️Майстор производство на тестени изделия. ✅Работник производство на закуски. ✔️75122005 Майстор производство на тестени изделия. ✅75122005. ✅Длъжностна характеристика производител ръчно на хляб. ⚡️Длъжностна характеристика оператор машини. ✔️Машинен оператор длъжностна характеристика 81892022


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва ,замесване на тестото, формиране и изпичане на тестените изделия, и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и работните помещения.
3. Измива съдове, машините и съоръженията.
4. Почиства и поддържа работните и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила.
5. Изпълнява и други конкретни задачи, свързани със задълженията за изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с другите работници във фирмата.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя н.
5. Отчита извършените задачи пред управителя, устно на период от 10 дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при установени липси от помещенията за съхранение на продукция и посуда, до които има достъп.
3. Носи отговорност при неправилна обработка на продукция и повреда на посуда в резултат на невнимателни действия.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно - санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска външни лица.
6. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства.
7. Следи за спазване на всички санитарно - хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Спазва стриктно правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.
9. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
10. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
11. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазването на чистотата на помещенията и посудата;
- спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;
- правилната и безопасна употреба на почистващите препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно - хигиенните изисквания - престилка, панталон, обувки, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието съгласно нормативната уредба: основно.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчен, честен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- други нормативни актове, относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)                        (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-30