Длъжностна характеристика на длъжността Майстор производство на тестени изделия

Длъжностна характеристика на длъжността Майстор производство на тестени изделия.Майстор производство на тестени изделия.Работник производство на закуски

Длъжностна характеристика на длъжността Майстор производство на тестени изделия
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва ,замесване на тестото, формиране и изпичане на тестените изделия, и последваща обработка на продуктите (измиване, почистване, нарязване и др. необходими действия).
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. След доставяне на поръчаните продукти ги пренася и подрежда на определените места в склада и работните помещения.
3. Измива съдове, машините и съоръженията.
4. Почиства и поддържа работните и подготвителните помещения, хладилните и складовите помещения според изискванията на вътрешните правила.
5. Изпълнява и други конкретни задачи, свързани със задълженията за изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с другите работници във фирмата.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя н.
5. Отчита извършените задачи пред управителя, устно на период от 10 дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при установени липси от помещенията за съхранение на продукция и посуда, до които има достъп.
3. Носи отговорност при неправилна обработка на продукция и повреда на посуда в резултат на невнимателни действия.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно - санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска външни лица.
6. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства.
7. Следи за спазване на всички санитарно - хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Спазва стриктно правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.
9. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
10. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
11. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазването на чистотата на помещенията и посудата;
- спазване изискванията при съхранение и първична обработка на продукти;
- правилната и безопасна употреба на почистващите препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно - хигиенните изисквания - престилка, панталон, обувки, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието съгласно нормативната уредба: основно.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност, способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчен, честен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- други нормативни актове, относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................               Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)                        (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-30