Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, химическо чистене

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, химическо чистене.✔️Длъжностна характеристика Машинен оператор, химическо чистене.⚠️Машинен оператор, химическо чистене.⚡️Машинен оператор, гладене в пералня.✔️Машинен оператор, пералня/перачница.⚠️Работник, химическо чистене (ръчно).⚡️Национална класификация на професиите и длъжностите 81572003.✔️НКПД 81572003.⚠️Машинен оператор пералня

Длъжностна характеристика на длъжността Машинен оператор, химическо чистене
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
· Приема от клиентите на химическото чистене текстилни и кожени изделия за обработка и им издава разписка, срещу която да получат вече обработените изделия;
· Преценява подходящия вид обработка за конкретното текстилно или кожено изделие и го подлага съответно на пране или на получените от управителя на обекта оперира със съответните машини съобразно получените от управителя на обекта инструкции като съблюдава правилата за техническа безопасност и охрана на труда;
· След приключване на процеса на пране или химическо чистене предава изделията на гладач за по- нататъшна обработка;
· Предава на клиента вече почистените и пакетирани текстилен и / или кожени изделия срещу представената от него разписка;

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа оператор химическо чистене е подчинен на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с Управителя.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия / доставчици и техници, поддържащи техниката на химическото чистене / във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителя
5. Отчита извършените задачи пред Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за разхищения на консумативи.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за работа с видеодисплеи.Той е длъжен по време на работа да ползва лични предпазни средства / очила/ и да се явява на периодични медицински прегледи за изследване на зрението.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- достоверността на въведените данни и своевременното им въвеждане.
- техническото състояние на поверената му техника / перални машини, машина за химическо почистване, сушилня, компютър, принтер, и други периферни устройства/
- нарушение на трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с перални машини, машина за химическо почистване, сушилня, компютър, принтер, и други периферни устройства.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 11,00 до 19,30 с ½ час почивка за обяд във времето от 14,00 до 15,00 който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба№7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Ползва лични предпазни средства.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 15 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- умение за работа със специализиран софтуер.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност, прецизност, инициативност, дисциплинираност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: .................................
                     (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-06