Длъжностна характеристика на длъжността Машинист еднокофов багер

Длъжностна характеристика на длъжността Машинист еднокофов багер.83422002 Машинист, еднокофов багер.Машинист еднокофов багер

Длъжностна характеристика на длъжността Машинист еднокофов багер
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование - средно-специално образование, курс за квалификация, обучение за вида и типа машина, с която работи. Да притежава категория „Т" съгласно Закона за движение по пътищата.
2.Изисквания за разряд:
За Машинист на въжено-механичен багер
-с вместимост на коша до 0,25 м3 - 5 разряд
-от 0,26 м3 до 0,40 м3 - 6 разряд
-над 0,40 м3 - 7 разряд
За Машинист на хидравличен багер
-с вместимост на коша до 0,40 м3 - 5 разряд
-от 0,41 м3 до 1,00 м3 - 6 разряд
-над 1,01 м3 - 7 разряд.
3. Минимален трудов стаж по специалността:
- за 5 разряд-3 години с четвърти разряд;
- за 6 разряд-4 години с пети разряд;
- за 7 разряд-5 години със шести разряд.
4.Лични качества - добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА: 
  • управление и обслужване на въжено-механични, хидравлични и многокофови багери, оборудвани с различно загребващо устройство при разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, жилищни и промишлени сгради, планировка, корекция на реки, направа на изкопи и насипи, строителство на пътища и ж.п.линии, диги, и други подобни, управление на машината в ход и на място;
  • монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината;
  • контролиране при движение и работа изправното състояние на работните органи, системите за управление, възлите и отговорните детайли на машината;
  • осигуряване и поддържане нормален режим на работа; 
  • извършване на профилактика , смазване и текущ ремонт; 
  • участие в ремонта в условията на сервиз;
  • отстранява възникнали грешки в техниката за управление на машината.
IIІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да извършва ежедневното обслужване на машината, да я поддържа в чисто и изправно състояние;
2. Да зарежда необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни течности;
3. Да познава връзката между отделните механизми на машините;
4. Да извършва монтажа и демонтажа на различното оборудване.
5. Да извършва или участвува при извършването на всички видове изкопно-насипни работи с различните оборудвания на загребващото устройство като изпълняват функции, операции и манипулации предвидени по технологичен ред в карти, технологии и ПСД;
6. Да знае устройството и основния принцип на действие на машината; познава правилата за работа с пътно-строителни машини; работата с всички видове и марки и модели от машината, с която работи; кинематиката взаимодействието и връзките между отделните части; начините за ходово и производствено обслужване и управление ; видовете и свойствата на гориво-смазочните материали; начините и средствата за сигнализация; правилата за поддържане нормалния режим на работа; основни изисквания на електротехниката, механика и машинни елементи по отношение обслужването и управление на машината; методите, нормативите и начините за ежедневен и текущ ремонт и поддръжка; начините за предотвратяване, откриване и отстраняване на аварии и повреди; местата и начините за смазване;
7. Получава, води и отчита пътните листове за извършената работа и разхода на ГСМ;
8. Да умее да води машината при разнообразни условия-надлъжни и напречни наклони, криви и др.;
9. Отговаря за безопасността по време на движение и работа на обекта;
10. Грижи се за чистотата на машината след работа;
11. Работи самостоятелно или в комплект с други машини използвани в технологичния процес; спазва екологичните изисквания .
12. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран.
13. Да използва коректно машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита.
14. Да уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки.
15. Да оказва съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората.
16. Да изпълнява и други възложени му задачи,свързани с изпълняваната длъжност, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

IV. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА
1. Всеки работник има право:
1.1. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
1.2. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опасност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.

V. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1. Отговаря за правилната експлоатация на машината.автомобила и опазването на товарите.
2. Носи отговорност за виновно причинени вреди.

VІ. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на управителя на обекта.
2. При изпълнението на длъжността се осъществяват връзки и взаимоотношения с автомонтьори и други техници.

VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1.Документи, които работникът трябва да познава: Кодекс на труда; нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със Закона за движение по пътищата, устройството на МПС и изискванията на производителя за неговата експлоатация, Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; други вътрешни актове.
Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ....................................
                      (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-24