Длъжностна характеристика на длъжността Медицинска сестра

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Медицинска сестра.⚠️22216001.✔️Длъжностна характеристика Медицинска сестра.✔️Медицинска сестра - НКПД 32315002.✔️Старша медицинска сестра.✔️Длъжностната характеристика на медицинска сестра и фелдшер.⚡️НКПД 22216001.✔️Главна медицинска сестра Код по НКПД 3231 6001.⚠️Длъжността медицинска сестра е в обхвата на отдел ....

Длъжностна характеристика на длъжността Медицинска сестра
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Медицинската сестра подпомага лекаря при оказване на медицинска помощ на пациентите.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания на пациенти, назначени от лекаря.
3. Подпомага дейността на лекаря в кабинета при осъществяването на консултативни прегледи на пациенти.
4. Асистира на лекаря при извършване на съответните видове манипулации.
5. Поддържа контакт с пациентите.
6. Следи за реда на повикване на пациентите, като се съобразява с тяхното здравословно състояние и възраст.
7. Подпомага пациентите при тяхното ориентиране и придвижване между кабинетите в лечебното заведение.
8. Изписва лекарствени средства и консумативите, необходими за дейността на кабинета.
9. Осъществява контрол върху работата на санитарите в кабинета.
10. Следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти.
11. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания.
12. Изготвя информация за дейността на кабинета под контрола на лекаря.
13. Поддържа връзка с лабораториите в лечебното заведение.
14. Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря.
15. Изпълнява и други задължения, възложени от старшата медицинска сестра, от лекаря или от управителя на лечебното заведение, свързани с работата й.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа медицинската сестра е подчинена на старшата медицинска сестра на лечебното заведение или съответно на лекаря, който работи в кабинета.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с лекар, лаборанти, санитар, регистратор на лечебното заведение, администратор на лечебното заведение.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с пациентите на лечебното заведение във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред старшата медицинската сестра и лекаря, писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Медицинската сестра отговаря за:
- липси в инструменталното оборудване на кабинета;
- разхищение на лекарствени средства, материали и консумативи;
- състоянието на медицинската апаратура в кабинета;
По безопасност на труда:
2. Медицинската сестра е длъжна да спазва утвърдените в лечебното заведение и съответния кабинет правила за здравословни и безопасни условия на труд.При работа е длъжна да ползва лични предпазни средства - ръкавици и /или маска за лице при извършване на манипулации на пациенти.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Медицинската сестра е длъжна да следи за правилното функциониране на всички апарати в кабинета, с оглед опазване работоспособността и здравето на другите /пациенти, лекар и др./.Тя е длъжна да извършва всички манипулации по предвидения за това начин и след като е взела съответните превантивни мерки - за себе си и пациентите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения медицинската сестра е длъжна да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на пациент, лекар, ръководител, работник или служител в лечебното заведение.Длъжна е да бъде лоялна към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на лечебното заведение.
За резултатите от трудовата дейност:
5. Отговаря за качеството на обслужване на пациентите и спазване правилата за добра медицинска практика и трудовата дисциплина.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период медицинската сестра избира сама, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3.Медицинската сестра има право на:
- работно облекло /престилка / и отличителен знак;
- лични предпазни средства- стерилна маска за лице, гумени ръкавици и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Безплатна предпазна храна и противоотрови.
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на медицинската сестра, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на лечебното заведение.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието:степен" специалист по здравни грижи".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............... език;
- компютърна грамотност и умения;
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с пациенти, умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, лоялност,дискретност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Закон за здравето;
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти;
- Наредба №6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри;
- Закон за здравното осигуряване;
- Кодекс на труда;
- правилник за дейността, устройството и вътрешния ред в лечебното заведение;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на предприятието;
- други вътрешни актове на лечебното заведение;
- съответния медицински стандарт;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-05