Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър инвестиционни проекти

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър инвестиционни проекти.⚠️Длъжностна характеристика Мениджър инвестиционни проекти.✅Мениджър инвестиционни проекти.✔️13236011.⚠️НКПД 13236011.✅Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта.⚡️Отговаря на потребностите на организацията от оперативното изпълнение, организиране и контролиране на различни процеси от дейността.⚡️Специалист инвестиционна дейност (строителство).

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър инвестиционни проекти
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира изграждането, реконструкцията, разширението и модернизацията на строителни обекти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи за спазването на проектната документация от страна на изпълнителите и за точното извършване на строително- монтажните работи.
3. Участва в планирането на количествата строителни материали, необходими за строителство.
4. Осъществява снабдяването с необходимите материали, строителни съоръжения и механизация.
5. Организира и пряко участва в дейността по сключване на договори със строителни организации- подизпълнители.
6. Контролира заплащането на извършените строително- монтажни дейности.
7. Извършва необходимата дейност по оформяне на документация относно предаването и въвеждането в експлоатация на завършените строителни обекти.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната си работа служителят е подчинен на техническия ръководител.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на работата взаимодейства със строителните работници, бригадири, чертожници и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Осъществява връзка с представители на предприятия- подизпълнители, контрагенти, досавчици на материали, съоръжения и механизация за извършване на строително- монтажни работи, представители на техническите служби на общината и др.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при липси на поверени финансови средства и при вреди, настъпили за предприятието поради неизпълнение на задълженията.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието и на строителния обект правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. Длъжен е винаги да носи лично предпазно средство- каска, когато се намира на територията на строителния обект.Длъжен е да спазва правилата за безопасна експлоатация на съоръженията и машините, които се намират в строителния обект.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Длъжен е да следи за изправността на машините и техническите съоръжения на обекта и в случай на вреда или производствена авария да отстранява от работа лицата, които работят с тях и да осигури отстраняване на повредите.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- воденето и съхранението на техническата документация на обектите;
- качеството на извършените строително- монтажни работи и за качеството на закупуваните строителни материали и съоръжения;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Лично предпазно средство- каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование в областта на строителството- степен специалист и / или архитектура- степен магистър.
Б) Трудов опит:
- .......... г. трудов стаж по специалността;
- .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ..................... език;
- компютърна грамотност / Word,Excel,Internet или др./.
- владеене на специализиран софтуерен продукт AutoCad=
- езикови познания- отлично владеене на ............................. език/ езици - писмено и говоримо;
- умения за работа с офис- техника и специализиран софтуер.
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизен, организиран, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- Правилник за приложение на ЗУТ;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06