Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър. Характеристика на длъжността Бранд мениджър. НКПД 12216009

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър
I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1.Участва пряко в изграждането и поддържането на актуална и точна База Данни за клиентелата на компанията.
2.Представя и налага продуктите на фирмата целенасочено и според конкретното крайно място. Следи за подходящото излагане на фирмените продукти и е длъжен постоянно да го подобрява.
3.Подържа постоянен контакт с обектите по места. Консултира клиентите на фирмата по отношение на ценовото позициониране и ги подпомага максимално в тяхната търговска дейност. Напътства, обучава и инструктира служителите в обектите как трябва да бъде представена и подредена стоката.
4.Контролира наличието и състоянието на продуктите и рекламните материали по крайните места.
5.Всекидневно наблюдава пазара и изготвя ежедневен отчет за своята дейност по зададена актуална форма , който предоставя на прекия си ръководител.
6.Изготвя справки, анализи и препоръки касаещи маркетинговата дейност на фирмата. Ежедневно събира подробна и пълна информация относно конкуренцията на фирмата.
7.Участва в организираните търговски и рекламни кампании. Участва в подготовката на необходимите рекламни материали. Дава предложения на прекия си ръководител за рекламна поддръжка и пропорционални активности в търговските обекти. Участва пряко в организирането и осъществяването на рекламната поддръжка и пропорционалните активности.
8.Оценява неутрално и обективно работата на Търговските представители и действа координирано и съгласувано с тях, с цел по-доброто разпространение на продуктите
9.Подържа нивото на взаимоотношенията между клиента и фирмата .
10.В случаи на договорени промоции изготвя отчет за резултатите и оправдаността на мероприятието.
11.Участва в организираните семинари за фирмено обучение.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за продажбите на всички вериги за продажба на дребно и едро на стоките предлагани от дружеството.
2.Отговаря за всички отчети за продажби на стоките.
3.Отговаря за набелязаните обеми за продажба на стоките.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1.Длъжността е пряко подчинена на търговския директор.
2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с регионалните мениджъри и търговските представители.
3.Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството, както и с представителите на рекламни агенции и други.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Трябва да знае:
а)нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;
б)вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на едро, както и реда за отпускане на рекламни материали и инсталацията на допълнително оборудване;
в)компютърните системи за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Образование: висше икономическо - мениджмънт и маркетинг, с образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър".
2.Друга квалификация: работа с компютър и добро владеене на английски език.
3.Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ....................................
                      (подпис)       (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)