Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър покупки продажби

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър покупки продажби. ✅ Мениджър покупки продажби. ⚡️12216003 12216003 Мениджър покупки/продажби. ⚠️Длъжностна характеристика мениджър маркетинг и продажби. ✅ Мениджър продажби задължения. ✔️Длъжностна характеристика супервайзър магазин. ✔️Длъжностна характеристика супервайзор. ✔️Длъжностна характеристика специалист продажби. ⚠️Длъжностна характеристика мениджър бизнес развитие. ✅ Длъжностна характеристика мениджър покупки. ✔️Мениджър екип длъжностна характеристика. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър покупки продажби
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира, ръководи, контролира цялостната дейност по осъществяване на продажбите на ресорния му продукт.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Създава и поддържа организацията, управлението и контрола за осигуряване на успешни продажби на ресорния му продукт.
3. Идентифицира потенциални клиенти и води преговори с тях за закупуване на ресорния му продукт.
4. Договаря и извършва сделки по продажба на продуктите на предприятието.
5. Поддържа постоянен контакт и контролира осъществяването на продажби в търговските обекти на предприятието.
6. Инструктира служителите в търговските обекти на предприятието и участва в тяхното обучение по представяне и предлагане на продуктите.
7. Следи състоянието на пазара и изготвя периодични отчети и предложения за подобряване предлагането на продуктите.
8. Пряко участва в изграждането и поддържането на актуална база данни с клиентите на предприятието.
9. Активно участва в съставянето на годишния бюджет в областта на своя ресор.
10.Изпълнява други задължения, възложени му от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на..........................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с управителя и финансовия мениджър на организацията, с търговските представители, счетоводител, началник складова база.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с корпоративните клиенти, със служители на други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от .......................................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря имуществено за вреди, причинени на фирмата в резултат на сключване на съзнателно изгодни сделки. Отговаря за повереното му имущество.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5.При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- реализиране продажбите на компанията според планираните обеми;
- точното изготвяне на отчети за реализираните продажби;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен автомобил.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Служебен мобилен телефон.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9..............................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процентно определена сума от общата стойност на продажби, реализирани за съответен период от време.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше икономическо, степен "бакалавър" или "магистър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ...........................;
- компютърна грамотност /word. Excel. Internet или др./
-способност за работа с програмни продукти в областта на отчитане на търговските продажби.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, умение за убеждаване, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): аналитично мислене, отговорност, лоялност, инициативност, организираност, ориентираност към целите, предприемчивост.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Търговски закон;
- Закон за задълженията и договорите;
-Закон за защита на конкуренцията;
- Закон за защита на потребителите;
-правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                   (подпис)                  (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-30