Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър проекти

✅Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър проекти.⚡️Длъжностна характеристика Мениджър проекти.✔️24215027.✅НКПД 24215027.⚠️Мениджър проекти.⚡️Отговаря за цялостната организация на проектите с цел изпълнение на производствените планове при спазване на трудовата и технологична дисциплина.✔️Ръководител проект | Ключови длъжности | ✅Ръководителят на проекта е човекът, който носи властта и отговорността за един проект.⚡️Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта.

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър проекти
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в Отдел Инженеринг, Технически Отдел ;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Мениджър Отдел Инженеринг, Технически Отдел;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от Отдел Инженеринг, Технически Отдел и/или друго оторизирано от Управителя или Техническия Директор лице;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Мениджър Отдел Инженеринг, Технически Отдел и Техническия Директор, и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
Подпомага и отговаря за изготвянето на план за протичането на съответния проект и необходимия за това бюджет, координация и подходящо разпределение на човешките ресурси, управление на подизпълнителите, изпълняващи съответната инженерна дейност по проекта и обезпечаване на целите на проекта с оглед постигането им;
Наблюдава и контролира разходите по проекта съгласно предварително одобрения бюджет. Редовно изготвя и представя на техническия директор и Отдел управлени на инженерната дейност доклади за състоянието на проекта - график, приходи, разходи, риск и др.
Участва в подготвянето на оферти и проекто-договори за потенциални клиенти и избор на подизпълнители за тях.
Подпомага и отговаря за изготвянето на детайлна организационна структура и матрица с отговорностите по проекта, възлагане на подходящи задачи и отговорности на отделните членове на екипа, установяване на управленска система и план за обучение по проекта, даване на оценка за представянето на отделните членове на екипа;
Подпомага и отговаря за получаването на предварителен сертификат за приемане на обекта и краен такъв на време, както и за оказване на помощ на лицата отговорни за събиране на плащанията по договора да осъществят тези събираия в съответствие с графика;
Участва в подбора на персонал в отдела. Ръководи и мотивира екипа. Одобрява програми за обучение на служителите;
7. Спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
При необходимост замества служители от отдела;
Да усвоява своевременно новите технологии и продукти, които се въвеждат в отдела;
Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудоя ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.
В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.
Утвърдил: ............................
                  (подпис и печат )
Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................
Дата .....................
2018-01-07