Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър развитие на услуги

✅Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър развитие на услуги.⚡️Длъжностна характеристика Мениджър развитие на услуги.✔️Мениджър развитие на услуги.⚠️13306011.✔️НКПД 13306011.⚠️Длъжностна характеристика мениджър екип.✅Длъжностна характеристика мениджър маркетинг и продажби.⚡️Длъжностна характеристика супервайзор.✔️Длъжностна характеристика специалист продажби.⚡️Длъжностна характеристика мениджър бизнес развитие.✅Длъжностна характеристика мениджър проекти.⚡️Длъжностна характеристика организатор работа с клиенти.✅Длъжностна характеристика анализатор проучване на пазари

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър развитие на услуги
I. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността МЕНИДЖЪР РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена в отдел Технически;
2. В рамките на отдела заемащия длъжността е пряко подчинен на Техническия Директор;
3. При отсъствие от работа се замества от служител от отдел Технически;
4. Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Техническия Директор и/или друго оторизирано от Управителя лице;
5. При изпълнение на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с всички служители във фирмата, със служители и с външни лица, в рамките на регламентираните си задължения;

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Завършено образование: висше техническо и/или икономическо образование;
2. Допълнителна професионална квалификация:
- добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
- познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
- познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа във отдела и компанията;
3. Професионален опит: три години опит на подобна позиция;
4. Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
5. Други специфични изисквания. Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Спосабност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, работник или служител в организацията.

III. ОСНОВНИ ТРУДОВИ ФУНКЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
A: Функции и задължения;
1. Да предлага услугите на компанията, свързани с експлоатация, поддръжка, професионални услуги и обучение на високо качество и конкурентни цени;
2. Да прилага политиката на компанията, ориентирана към клиентите, утвърждавайки ценностите и стратегиите на компанията;
3. Да съдейства за установяването на мрежа в региона/страната, следвайки целите на продажбите;
4. Да спомага активно за увеличаване пазарния дял на компанията в краткосрочен и дългосрочен план;
5. Да развива стратегии с цел максимизиране на резултатите и генериране на приходи от продажби на услуги;
6. Да разработва концепции и търговски инструменти за увеличаване на продажбите и клиентите със съдействието на отдел „Продажби" и „Маркетинг"
7. Да идентифицира нови възможности за продажби с цел разрастване на търговската мрежа и утвърждаването й на пазара чрез директни или индиректни канали;
8. Да води преговори относно услугите и цените, които компанията предлага с партньори/клиенти/потенциални клиенти на компанията и одобрява и парафира търговски договори. Спомага за налагането на марката на компанията като предпочитана сред клиентите;
9. Да съдейства при установяването на правила, процедури, програми за обучение на клинтитете и последователности на работата и система за рутинна поддръжка, профилактична поддръжка, обработка на оплакванията , техническата документация и др
10. Участва в разработването на програми за обучение на служителите, по отношение на правилата и процедурите описващи съдържанието на услуги, които трябва да бъдат сведени до тяхното знание;
11. Да спомага за поддържане и увеличаване лоялността на клиентите и контролира своевременното разрешаване на проблемите им;
12. Да анализира показателите на база на извършените продажби. Дава и осъществява ефективни бизнес решения с цел увеличаване ефективността на работа при всяка продажба;
13. Да подготвя оферти за услуги, следи изпълнението на търговските договори, фактурирането и извършваните плащания, като докладва резултатите на управителния екип;
14. Да контролира осъществяването на дейностите и проектите в отдела. Оценява работата, дава обратна връзка на управителния екип и контролира придържането към набелязаните цели;
15. При необходимост да замества служители от отдела;
16. Да усвоява своевременно новите технологии, продукти, услуги които се въвеждат в отдела.
17. Да проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги;
18. Да подобрява личните си умения и да повишава професионалната си квалификация;
19. Да изпълнява всяко задължение, законосъобразно изискано от ръководството, свързано с фирмените интереси, както и всички други задължения, произтичащи от КТ (чл. 126), Правилника за вътрешен трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
20. Да изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.
Б Основни отговорности присъщи за длъжността;
1. Отговаря за качеството на извършените от нея/него дейности свързани с длъжностни задължения;
2. Отговаря за спазването на параметрите за конфеденциалност, зададени при предоставяне на информация, съгласно Правилника за вътрешния трудовия ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
3. Отговаря за обработването, съхранението и предоставянето на поверената му документация, съгласно правилата на работодателя и ЗЗЛД;
4. При изпълнение на задълженията си, носи персонална отговорност за настъпили вреди от несвоевременно или невярно предадена информация, както и за неразпостраняване на информация от личен характер, станала му известна при изпълнение на задълженията му, когато разпостранението би могло да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в организацията и/или съставлява служебна и/или търговска тайна;
5. Отговаря за безопасни условия на труд и противопожарна охрана, така че да бъде предотвратена всяка опасност за живота и здравето му.

В Права
Има право да предлага мерки за подобряване ефективността на работа в организацията;
Има право на работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на служебните задължения;
Длъжността има и всички права по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните актове, индивидуалния договор и допълнителни споразумения към него;
IV. Система за работна заплата
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмента система за възнаграждение, съгласно правилата на НСОРЗ.
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е утвърдена на: ............................ г.

Утвърдил: ............................
(подпис и печат )

Получих екземпляр от длъжностната характеристика:
Служител:..................................................
Подпис на служителя........................ 
Дата .....................
2018-01-07