Длъжностна характеристика на длъжността Моделиер-конструктор облекла

✅Длъжностна характеристика на длъжността Моделиер-конструктор облекла.⚠️Длъжностна характеристика Моделиер-конструктор облекла.✔️Моделиер-конструктор облекла.✔️75313009.⚠️НКПД 75313009.✔️Длъжностна характеристика за Машинен оператор-шиене.✅Моделиер конструктор, облекла.⚡️Длъжностна характеристика крояч.⚡️Моделиер-конструктор.⚡️Моделиране и конструиране на облеклото.✅Дизайнер

Длъжностна характеристика на длъжността Моделиер-конструктор облекла
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла, изработва модели на изделието и шаблони за скрояване, следи за качеството на изработената продукция.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Чертае основни конструкции на мъжки, дамски и детски облекла и ги размножава по размери и ръстове.
3 Разчита, дешифрира, анализира скици на модели.
4. Изготвя модели на изделия, като уточнява мястото, формата и големината на детайлите.
5. Изработва шаблони за скрояване на всички детайли от изделието.
6. Разработва разходни норми на необходимите материали за изработка на изделията.
7. Разработва технологична карта за производството на облекла.
8. Контролира качеството на всеки етап на производството на изделието.
9. Изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с кроячите, шивачите, помощните работници и др. служители на фирмата.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с доставчиците на материали, други фирми и длъжности в тях, относно вида, качеството и количеството на доставените материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за вреди поради неточно съставяне или изпълнение на проектите.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Не допуска до техниката, с която работи, хора, които нямат необходимата квалификация и умения.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилната употреба и поддържане в техническа изправност на техниката, с която работи.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално-професионална гимназия по облекло.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: компютърна грамотност-познания за работа с MS Office, специализиран софтуер за чертане.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, прецизен, лоялен към работодателя си, иновативен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06