Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник.⚠️Длъжностна характеристика Монтажник.✅Монтажник.✔️73222006.✅НКПД 73222006.✅Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) - НКПД 71362002.⚠️ОВ и ВиК.⚡️Монтажник ОВ и ВиК.⚡️Вътрешни ВиК мрежи.✔️Външни ВиК мрежи.✔️Монтажник-ВиК,ОВ,соларни и газови инсталаци


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Монтаж на водопроводни и отоплителни инсталации. Заемащият длъжността изпълнява и други конкретно възложени му задачи свързвани с извършваната от него трудова функция.
Извършва цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжка на водопроводни инсталации.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
· Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации.
· Установява наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и поддръжка.
· Извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от водопроводните инсталации.
· Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи и профилактика.
· След приключване на работа почиства работната площадка.
· Изготвя протокол за използваните материали и резервни части при извършване на ремонтни работи и профилактика.
· При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Длъжността монтажник на водопроводни и отоплителни инсталации, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена към звено монтажи. Към него са включени и изискванията за познаване и спазване на правилата за безопасни условия на труд за които изпълняващият длъжността е съответно инструктиран и обучаван. Това е особено необходимо защото заемащият длъжността борави със специфично оборудване, машини и съоръжения, изискващи повишаване на мерките за безопасност при тяхната експлоатация.
В рамките на трудовия колектив, заемащият длъжността е пряко подчинен на Управителя на Дружеството.
При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с другите работници във фирмата.
Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя на Дружеството.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на водопроводни инсталации.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска, ботуши.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
Умения за работа с къртачна техника;
Монтаж на водопровод от полипропилен;
Монтаж на водопровод от PeX - AL - PeX;
Работа с поцинковани материали;
Монтаж на хоризонтални и вертикални канали от PVC;
Умения за монтаж на санитарени аксесоари;
А) Вид и равнище на образованието: Завършено образование: средно
-Няма изискване за придобита образователно - кволификационна степен.
- Допълнителна професионална квалификация: техническо образование, строително образование с профил за длъжността монтажник на водопроводни и отоплителни инсталации, заварчик, студена обработка на метали, топла обработка на метали.
- Други специфични изисквания: Познания в областта на техниката, използвана при ВиК и ОВ инсталации.
- Машина за направа на резби;
- Машина за пресови сглобки;
- Машина за заваряване на полипропилен;
- Машини за къртене и пробиване и къртач;
- Пистолет за горещ въздух за нагряване на "PVC" тръби;
- Използване на електрожен, флекс, бормашина;
- Умения за работа с къртачна техника;
- Монтаж на водопровод от полипропилен;
- Монтаж на водопровод от PeX - AL - PeX;
- Работа с поцинковани материали;
- Монтаж на хоризонтални и вертикални канали от PVC;
- Умения за монтаж на санитарени аксесоари;
Б) Трудов опит:
- минимум две години работа в областта на строителството.
- ниво на чуждоезикова подготовка: не е задължителна.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики:.способности за бързо и адекватно действие.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
При форсмажорни обстоятелства по разпореждане на техническия ръководител или Управителя на фирмата трябва да изпълнява и други задължения непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на екстремната ситуация. Може да откаже да изпълнява такива задължения, ако има здравословни причини за това.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: / ................................./
                       (подпис)            подпис и печат на работодателя)

Дата: ..........................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)
2018-01-06