Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник

Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник, Длъжностна характеристика Монтажник, Монтажник, 73222006, НКПД 73222006

Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
Монтаж на водопроводни и отоплителни инсталации. Заемащият длъжността изпълнява и други конкретно възложени му задачи свързвани с извършваната от него трудова функция.
Извършва цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжка на водопроводни инсталации.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
· Проверява текущото експлоатационно състояние на водопроводните инсталации.
· Установява наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и поддръжка.
· Извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от водопроводните инсталации.
· Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи и профилактика.
· След приключване на работа почиства работната площадка.
· Изготвя протокол за използваните материали и резервни части при извършване на ремонтни работи и профилактика.
· При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Длъжността монтажник на водопроводни и отоплителни инсталации, съгласно утвърденото щатно разписание, е включена към звено монтажи. Към него са включени и изискванията за познаване и спазване на правилата за безопасни условия на труд за които изпълняващият длъжността е съответно инструктиран и обучаван. Това е особено необходимо защото заемащият длъжността борави със специфично оборудване, машини и съоръжения, изискващи повишаване на мерките за безопасност при тяхната експлоатация.
В рамките на трудовия колектив, заемащият длъжността е пряко подчинен на Управителя на Дружеството.
При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с другите работници във фирмата.
Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от Управителя на Дружеството.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на водопроводни инсталации.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска, ботуши.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
Умения за работа с къртачна техника;
Монтаж на водопровод от полипропилен;
Монтаж на водопровод от PeX - AL - PeX;
Работа с поцинковани материали;
Монтаж на хоризонтални и вертикални канали от PVC;
Умения за монтаж на санитарени аксесоари;
А) Вид и равнище на образованието: Завършено образование: средно
-Няма изискване за придобита образователно - кволификационна степен.
- Допълнителна професионална квалификация: техническо образование, строително образование с профил за длъжността монтажник на водопроводни и отоплителни инсталации, заварчик, студена обработка на метали, топла обработка на метали.
- Други специфични изисквания: Познания в областта на техниката, използвана при ВиК и ОВ инсталации.
- Машина за направа на резби;
- Машина за пресови сглобки;
- Машина за заваряване на полипропилен;
- Машини за къртене и пробиване и къртач;
- Пистолет за горещ въздух за нагряване на "PVC" тръби;
- Използване на електрожен, флекс, бормашина;
- Умения за работа с къртачна техника;
- Монтаж на водопровод от полипропилен;
- Монтаж на водопровод от PeX - AL - PeX;
- Работа с поцинковани материали;
- Монтаж на хоризонтални и вертикални канали от PVC;
- Умения за монтаж на санитарени аксесоари;
Б) Трудов опит:
- минимум две години работа в областта на строителството.
- ниво на чуждоезикова подготовка: не е задължителна.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики:.способности за бързо и адекватно действие.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
При форсмажорни обстоятелства по разпореждане на техническия ръководител или Управителя на фирмата трябва да изпълнява и други задължения непосредствено свързани с основните за длъжността, включително и такива, които не са пряко свързани с длъжността, но се налагат от естеството на екстремната ситуация. Може да откаже да изпълнява такива задължения, ако има здравословни причини за това.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: / ................................./
                       (подпис)            подпис и печат на работодателя)

Дата: ..........................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)
2018-01-06