Длъжностна характеристика на длъжността Началник смяна

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Началник смяна.✔️Длъжностна характеристика Началник смяна.✅Началник смяна.✔️Промяна на длъжностната характеристика.✔️Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011).✔️НКПД 31226001.✅Длъжностна характеристика НКПД 31226001.

Длъжностна характеристика на длъжността Началник смяна
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността на смяната, съгласно дадените му указания и извършва работи, определени от съответните инструкции, наредби и предписания.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ръководи дейността на смяната.
3. При постъпване на смяна се информира за състоянието на апаратурата, съоръженията и оборудването, както и за наличните суровини и материали, необходими за производствения процес.
4. Отговаря за изправността, правилното приемане и ползване на обзавеждането, инструментите, личните предпазни средства, специалното работно облекло; правилното водене на технологичния процес и спазването на правилата и нормите за безопасните методи на работа в течение на смяната.
5. Провежда редовно ежедневния инструктаж по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана; обучава работниците на смяна, относно безопасните методи на работа, като не допуска до изпълнение на трудовите им задължения тези, които са необучени и неинструктирани.
6. Осигурява организация на работното място съгласно утвърдения технологичен режим и следи за хигиената на труда и противопожарната охрана.
7. Обобщава производствените резултати и следи за изпълнението на производствения план- график.
8. По време на смяната непрекъснато следи за спазването на правилниците, нормите и инструкциите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
9. Следи за местопребиваването на всеки работник, който ръководи през работния ден.
10. Участвува в разследването на трудови злополуки, пожари, експлозии и аварии.
11. Информира главния технолог при отклонения в качеството на произвежданата продукция.
12. Информира незабавно .................................... при възникване на пожар или авария.
13. Подменя апаратурата, раздадена по работните места.
14. Извършва обучение на персонала.
15. Оказва съдействие на подчинените си работници и служители, в случай на необходимост.
16. Изпълнява и други задачи, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневата работа служителят е подчинен на ..................................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с други началници на смяна, работници на смяна, техници, персонал по поддръжка, отговорниците по охрана на труда, ..............................
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска или др./
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за ползването от работниците в смяната на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- при неползване на личните предпазни средства от подчинените му работници;
- за качеството на извършената работа и произведената продукция по време на неговата смяна;
- за спазване на работното време от подчинените му работници;
- за спазване правилата за противопожарна безопасност;
- за техническото състояние на ползваното оборудване;
- за спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост от вида на производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва работно облекло- престилка и лични предпазни средства- каска, защитни очила и др.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А/ Вид и равнище на образованието:висше техническо образование, специалност ......................
Б/Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................. език;
- добра компютърна грамотност/ Word,Excel,Internet/
Г) Поведенчески характеристики: ръководни и организаторски умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, организиран, взискателен, ориентиран към резултата и спазване на срокове , дисциплиниран, уравновесен, способен за работа под стрес, честен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилници и наредби за безопасност на труда за съответното производство или работа с определени машини;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06