Длъжностна характеристика на длъжността Началник цех

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Началник цех.✅Длъжностна характеристика Началник цех.✔️Началник цех.⚡️13215004.✔️НКПД 13215004.✔️Ръководи дейността на цеха, съобразно утвърдения производствен план.⚡️Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:✅Контролира своевременното снабдяване на цеха с инструменти, машини, суровини, работно облекло и лични предпазни средства.

Длъжностна характеристика на длъжността Началник цех
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи дейността на цеха, съобразно утвърдения производствен план.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Контролира своевременното снабдяване на цеха с инструменти, машини, суровини, работно облекло и лични предпазни средства.
3. Следи и отговаря за производството на качествена продукция.
4. Осъществява организационния процес, свързан с поддръжката и ремонта на машините и оборудването за производството.
5. Следи за изпълнението на производствения план- график на цеха.
6. Осигурява складирането и съхраняването на готовата продукция.
7. Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда.
8. Води и съхранява производствената документация на цеха.
9. Организира редовното провеждане на инструктаж и обучение за безопасност на труда.
10. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на началника на отдел "Производство".
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, началници на смяна, главен механик, главен механик и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество и за производство на некачествена продукция по негова вина.
2. Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
4. При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска или др./.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Носи лична отговорност за състоянието на охраната на труда в поверения му цех.Отговаря за спазване от страна на работниците в цеха на технологичната и производствена дисциплина, както и за правилата за работа със съответните машини и/ или суровини.Следи за ползването от работниците на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването и не допуска работа с неизправни такива.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- качеството на произведената продукция;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Съобразно вида на производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Съобразно вида на производството.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование, специалност ".................."
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ....................... език;
- добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: ръководни и организаторски умения, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизен, отговорен, организиран, ориентиран към срокове, изпълнителен, инициативен, взискателен, лоялен, честен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и под законови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                  (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06