Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, водна турбина

✅Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, водна турбина.✔️Оператор, водна турбина.✅31313006 Оператор, водна турбина.⚡️Длъжностна характеристика машинен оператор. ✔️Длъжностни характеристики на професиите.✔️Извършване на демонтаж, монтаж и ремонтни работи, регулиране и поддържане на машините и съоръженията.⚠️Контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността и чистотата на съоръженията, състоянието на защитните средства.✔️Монтира и ремонтира електрически инсталации, табла, електрически съоръжения и уредби.⚠️Премества и монтира монтажни детайли за електрооборудване, почиства монтажни съединения и съоръжения.⚠️Извършва шлосерски операции при монтаж на технологични електросъоръжения.✔️Извършване на обходи, огледи, ревизии, профилактика, почистване, текущо поддържане и ремонт на електрообзавеждането и съоръженията към него.⚡️Поддържа в изправно състояние и на необходимо техническо ниво електрическите системи и инсталации на силовите машини, апарати, съоръжения и уреди.

Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, водна турбина
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
Работещият на това работно място като Оператор, водна турбина извършва всички видове дейности при монтажа, ремонта и поддръжката на електрическата система на машините във фирмата.
Извършва шлосерски работи, работи по електрическата инсталация, апаратури, уредби, табла и прибори.
Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации. Извършва контрол на показанията на пулта за управление в рамките на 7-8 часа на ден.
Пътува със служебен автомобил.
Основните задължения на работещия са свързани с:
1. извършване на демонтаж, монтаж и ремонтни работи, регулиране и поддържане на машините и съоръженията.
2. контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността и чистотата на съоръженията, състоянието на защитните средства;
3. монтира и ремонтира електрически инсталации, табла, електрически съоръжения и уредби;
4. премества и монтира монтажни детайли за електрооборудване, почиства монтажни съединения и съоръжения;
5. извършва шлосерски операции при монтаж на технологични електросъоръжения;
6. извършване на обходи, огледи, ревизии, профилактика, почистване, текущо поддържане и ремонт на електрообзавеждането и съоръженията към него.
7. поддържа в изправно състояние и на необходимо техническо ниво електрическите системи и инсталации на силовите машини, апарати, съоръжения и уреди;
8. извършва в срок и качествено, ремонти и изпитания на оборудването, участва в извършването на модернизация, реконструкция и усъвършенстване на техническите съоръжения и машините;
9. извършва сглобяване на електрически уреди и машини.
10. открива и отстранява дефекти и повреди, в механическата и електрическата част на апарати и машини;
11. осъществява контрол над измервателните прибори, на приборите за отчет, контрол и защита;
12. участва в настройването на машини, уреди и съоръжения след ремонти и престои по електрически причини;
13. сглобява, разглобява, ремонтира, регулира и участва в изпитване на апарати, съоръжения, уреди и установки за електрическо захранване и управление и др.;
15. води дневници за работата на машините и съоръженията и за резултатите от извършваните проверки по техническото им състояние.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с, останалите работници и служители в предприятието.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от управителя на предприятието.
4. Отчита извършените задачи пред управителя на предприятието.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на и части и материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност за извършената от него работа
4. Носи отговорност за вреди умишлено причинени на фирмата.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Сумарно изчисляване на работно време съгласно КТ.
3. Почивка съгласно КТ.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства .
4. Получава противоотрови за работа във вредни за здравето условия.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Застраховка злополука.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 25 число на месеца.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално-
Б) Трудов опит:
- минимум 3 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- правоспособност за работа със специализирана техника;
- познания за работа с компютърна техника.
Г) Поведенчески характеристики:
способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ....................................
                      (подпис)          (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-30