Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, камера (телевизия)

⚠️⚡️Длъжностна характеристика. ✅Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, камера (телевизия). ✔️НКПД 26545026. ✔️Длъжностна характеристика на длъжността Оператор снимачна техника. ✔️НКПД 35213020. ✔️Оператор, камера (телевизия). ✔️26545026 ТВ оператор. ✔️35213020 Оператор, камера (телевизия). ✔️НКПД 35213020

Длъжностна характеристика на длъжността Оператор, камера (телевизия)
I. Изисквания за заемане на длъжността 
1.Завършено образование: средно или висше образование
2.Предишен опит в извършване на дейността

II. Основни трудови функции и задължения
1.Операторът заснема кадри по зададен сценарий.
2.Работи в тясно сътрудничество с режисьора по заснемането на художествения продукт.
3.Отговаря за изправността на оборудването, с което работи, като уведомява своевременно организатора за възникнали проблеми.
4.Операторът е длъжен винаги да проверява изправността на техниката, с която работи.
5.Операторът е длъжен винаги да идва на снимки според програмата, изготвена от организатора.
6.Операторът е длъжен да се съобразява със стилистичните особености на предаването.

III. Основни нормативни актове и други документи, с които заемащия длъжността" оператор „трябва да е запознат 
1.Правилник за вътрешния трудов ред.

IV. Организационни връзки и взаимоотношения
При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и взаимоотношения с режисьор, асистент- режисьор, организатор, мениджър, сценарист, реквизитор и всички лица, тясно свързани със снимачния процес.
Предоставянето на отчет и оценяването на работата на заемащия длъжността се извършва от мениджъра, изпълнителния продуцент и продуцента.

V. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността
Операторът може да поема инициатива и да предлага идеи във връзка с различно заснемане на материалите, но е длъжен да обсъди идеите си с режисьора и сценариста на предаването.
операторът носи отговорност за качеството на заснетия материал.

VI. Задължения и отговорности
Няма право да предоставя на други организации, на физически или на юридически лица, на други медии, както и да допуска по какъвто и да начин разпространяването на факти и информация, свързани с дейността на фирмата, станали му известни при изпълнение на служебните задължения.
за срока предвиден в трудовия договор няма право без разрешение на ръководството да оказва услуги на конкурентни организации или институции със сходен предмет на дейност.

VII. Система за работната заплата
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца /с възможност за седмично заплащане/ и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.
VIII. Изисквания на длъжността
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: ..........................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на........................... език на комуникативно ниво;
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-21