Длъжностна характеристика на длъжността Оператор по производство на пластмасови изделия

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Оператор по производство на пластмасови изделия. ✅ Оператор по производство на пластмасови изделия длъжностна характеристика на длъжността. ✔️Оператор по производство на пластмасови изделия. ⚡️81421014. ✔️Монтажник, изделия от пластмаса. ✅ Машинни оператори в производството на кучук, пластмаси и хартиени изделия.☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999.⚠️Получава изходните суровини от н-к Склад и ги подава към съответните позиции на поточната линия.✔️Следи за правилното функциониране на машините, детайлите и възлите по линията.⚠️Следи показанията на контролно-измервателните уреди за правилното функциониране на процесите.⚡️Реагира по съответния начин при възникване на авария или сигнал за внимание.

Длъжностна характеристика на длъжността Оператор по производство на пластмасови изделия
1.Общи данни:
Фирма:
Отдел:
Пряка подчиненост на:

2.Основни взаимоотношения:
2.1.Вътрешнофирмени: 
с Началник производствен отдел, н-к склад, работниците и служителите в цеха.

3.Длъжностни задължения и отговорности:
3.1.Получава изходните суровини от н-к Склад и ги подава към съответните позиции на поточната линия.
3.2.Следи за правилното функциониране на машините, детайлите и възлите по линията.
3.3.Следи показанията на контролно-измервателните уреди за правилното функциониране на процесите.
3.4.Реагира по съответния начин при възникване на авария или сигнал за внимание.
3.5.Следи за качеството на продукцията по време на производството и замерва изходящия продукт с калибратор.
3.6.Отчита готовата продукция и отходите от производството при н-к Склад.
3.7.Отговаря за правилното използване на оборудването.
3.8.Отговаря за правилното съхранение на материалните ресурси и за взетите мерки, недопускащи тяхното разхищение.
3.9.Отговаря за безопасността на производството и за противопожарната безопасност.
3.10.Участва в разработването, внедряването и поддържането на Интегрираната системата за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2000 и ISO 18001.
3.11.Всички други задължения съгласно Интегрираната системата за управление на фирмата, Правилника за Вътрешния Трудов Ред и Кодекса на Труда
3.12.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

4.Права:
4.1.На безплатно работно облекло, което му се дава по график.
4.2.На платен годишен отпуск - 20 работни дни за една календарна година.
4.3.На 30-минутна почивка за хранене.
4.4.Работно време 8 часа.
4.5.На инструктаж по безопасност на труда и противопожарната охрана.
4.6.Да подписва вътрешнофирмени документи и справки.
4.7.Други: ..................................................................................................


5.Необходима компетентност за изпълнение на длъжността:
Трябва да знае:
5.1Вътрешните инструкции, свързани с техническите изисквания към произвежданата в цеха продукция, технологията и оборудването за нейното производство.
5.2Компютърните и други автоматизирани системи за управление на производството.

6.Изисквания за заемане надлъжността:
6.1Образование - средно или средно-специално.
6.2 Личностни качества:
-способност за работа в екип
-отговорност и лоялност
-умения за контролни функции
-няма изисквания за пол и възраст
-да не е осъждан за финансови злоупотреби и надчети
6.4 Трудов стаж: минимум 3 години на същата или подобна длъжност

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                        (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)

2017-09-26

#ZBUT.BG©

#Длъжностна характеристика на длъжността Оператор по производство на пластмасови изделия