Длъжностна характеристика на длъжността Организатор производство

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Организатор производство.⚡️Длъжностна характеристика Организатор производство.⚡️Организатор производство.⚡️НКПД 31223002..⚡️Организатор производство длъжностна характеристика.⚡️Организатор производство код по нкпд.⚡️Организатор дейности длъжностна характеристика.⚡️Организатор производство нкпд.⚡️Длъжностна характеристика организатор производство 31223002.⚡️Координатор производство длъжностна характеристика.

Длъжностна характеристика на длъжността Организатор производство
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира и осъществява управлението на производствената дейност от неговия ресор.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи и организира дейността по оперативно управление на производството и осигуряване на синхрон в дейността на отделните звена.
3. Утвърждава производствените програми и календарни графици и въвежда налагащите се изменения в тях.
4. Контролира обезпечеността на производството с материални ресурси и персонал.
5. Осъществява ежедневен оперативен контрол по организация работата на отделните звена.
6. Участва при приемането и внедряването на разработки за въвеждане на нови дейности, усъвършенстване на производството и подобряване качеството на работа.
7. Ръководи внедряването и използването на съвременни системи за управление и контрол на технологичния процес.
8. При необходимост изпълнява и други задачи ,възложени във връзка с работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2.При изпълнение на задълженията се осъществяват контакти с ръководството на предприятието и ръководителите на отделните производствени звена.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за некачествената продукция, произведена поради негова вина и /или неспазване на изискванията за производство.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Служителят е длъжен да следи за правилното функциониране и изправността на всички производствени машини, поточни линии и други съоръжения.В случай на авария или неизправност е длъжен да отстрани работниците от мястото на авария или неизправната машина и да предприеме незабавни мерки по отстраняване на техническите неизправности.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- оперативната подготовка на производството, синхрона на работа в отделните звена;
- контрола при спазване на безопасността на труда и противопожарна безопасност при работа;
- за вреди, настъпили поради неспазване на технологичните режими при работа и поради липса на синхрон между отделните производствени звена;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. В зависимост вида на производство.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес или намалено работно време.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В зависимост от вида на производство.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползва фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование, специалност "инженер по........".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на.................. език;
- компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): организиран, мениджърски умения, прецизен, отговорен, инициативен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за съответното производство;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                     (подпис на работника или служителя)
2018-01-04 18:46:12