Длъжностна характеристика на длъжността Офис мениджър

Длъжностна характеристика на длъжността Офис мениджър,Длъжностна характеристика Офис мениджър,Офис мениджър,Организатор офис,Офис-мениджър,3341-3004

Длъжностна характеристика на длъжността Офис мениджър
2018-07-18 19:12:15
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейности по водене на преговори и кореспонденция.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Води преговори с потенциални клиенти, държавни институции и специализирани фирми.
3. Води специализирана кореспонденция в страната и чужбина.
4. Организира техническата подготовка при срещи, конференции и др. мероприятия, организирани от предприятието.
5. Изготвя отчети и справки.
6. Изготвя доклади и статистики, необходими за преговорите.
7.Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с всички работници и служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с държавни и местни органи, специализирани фирми, контрагенти и клиенти, относно осигуряване на услуги и осъществяване на преговори.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на предприятието.
5. Отчита извършените задачи пред управителя на предприятието , писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при некачествено изпълнение на задълженията.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- за бързината и правилността на взетите решения;.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен автомобил.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7.Служебен мобилен телефон.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/ или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование- степен магистър- специалност"Мениджмънт" или "Стопанско управление".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на......................език на много високо ниво.
- умения за работа с компютър на много високо ниво;
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, отлична комуникативност;
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, инициативен, с аналитично мислене, ориентиран към резултата, убедителен, лоялен към работодателя си, с представителен външен вид.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ..................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)