Длъжностна характеристика на длъжността Охранител

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Охранител.⚠️Длъжностна характеристика Охранител.✅Охранител.⚡️Охранител - НКПД 51693002.⚡️НКПД 54141007.✔️Компетенции за длъжността. Сектор: Охрана и сигурност.✅Длъжностна характеристика

Длъжностна характеристика на длъжността Охранител
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Охранява, гарантира сигурността и безопасността на обекти, лица и ценни пратки и товари.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Извършва лична охрана-дейност по защитата на телесната неприкосновеност на физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и пресичане.
3. Извършва охрана на имуществото-дейност по неговата физическа защита от против оправни посегателства.
4. Осигурява пропускателния режим в сградите.Не допуска влизането на лица, които с поведението си застрашават сигурността на персонала и присъстващите на територията на предприятието.
5. Извършва охраната на ценни пратки и товари- дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически и помощни средства за защита.
6. Контролира изправността на сигнално-охранителната техника.
7.Води необходимите дневници за осигуряване на пропускателния режим и издава пропуски.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи за осигуряване сигурността в предприятието.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, ръководителите и служителите в отделните структурни звена.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с органите на МВР и.................................. във връзка с охраната и сигурността на предприятие.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи...........на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника и оръжие.
2. Носи отговорност за сигурността на работниците и служителите в предприятието и на охраняваните материали.
3. Не допуска изнасянето на материали и оборудване, собственост на предприятието.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност за работата на сигнално-охранителната техника и за боравенето с огнестрелно оръжие.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска неидентифицирани външни лица до работните помещения.
6. Спазва стриктно правилата за носене и съхранение на огнестрелно оръжие.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на пропускателния режим на сградата;
- уведомяване на ръководството и компетентните органи при неизправност на сигнално-охранителната техника;
- при неоснователно и необмислено застрашаване здравето и живота на граждани и служители на предприятието.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при.............- сменен режим на труд и почивка от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря, във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Служителят ползва униформено облекло- панталон, риза, обувки и отличителен знак, който съдържа името му, длъжността и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Застраховка злополука /живот.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: разрешение и умения за носене и боравене с огнестрелно оръжие.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с хора, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): с възможност за бързо взимане на адекватно решение, физическа издръжливост, устойчивост на стрес, отговорен, лоялен към работодателя, прецизен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за частна охранителна дейност;
- Закон за МВР;
- Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите;
- Наредба №121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правилник за пропускателния режим;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                     (подпис на работника или служителя)
2018-01-05