Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо

Длъжностна характеристика Пиколо, Пиколо, Пиколо в ресторант длъжностна характеристика, Длъжностна характеристика пиколо блок маса, 51511002, НКПД 51511002

Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща гостите на хотела ,поема багажа им и ги придружава до стаята.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Посреща новопристигналите гости на хотела на главния вход и поема багажа им.
3. Придружава до стаите гостите след настаняването им.
4. Дава инструкции на гостите за ползване на техниката и уредите в хотела- асансьор, магнитни карти, уреди по стаите и др.
5. Следи за недопускане на външни лица в хотела.
6. Предоставя исканата от гостите на хотела информация в рамките на предоставяните допълнителни услуги.
7. Придружава гостите и отнася багажа им при напускане на хотела.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на хотела.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с гостите , служителите на хотела др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с таксиметровите фирми, .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно предоставяните от тях услуги.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на хотела.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при постъпили рекламации за услуги, причинени от пропуски в обслужването на пиколото.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- осигуряването на допълнителни услуги на гостите на хотела за периода на тяхното пребиваване.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при...........- сменен режим на труд и почивка от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължително използва униформено облекло и отличителен знак, съдържащ името му и името на хотела.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- езикови умения: да владее........................ език/ езици на добро комуникативно ниво.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, честен, лоялен към работодателя, отзивчив, дискретен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06