Длъжностна характеристика на длъжността Портиер

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Портиер.⚡️96210009.⚠️Длъжностна характеристика Портиер.⚡️Портиер.✔️Пазач-портиер.⚡️Портиер - НКПД 91520006.⚡️Национална класификация на професиите и длъжностите.✔️ДХ на Портиер

Длъжностна характеристика на длъжността Портиер
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Следи за пропускателния режим на влизащите и напускащите предприятието лица.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Не допуска влизането на лица, които с поведението си застрашават сигурността на персонала и присъстващите на територията на предприятието.
3. Следи за редовността при внасянето и изнасянето на материали и техническо оборудване.
4. Контролира изправността на сигнално-охранителната техника.
5. Води необходимите дневници за осигуряване на пропускателния режим и издава пропуски.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи за осигуряване сигурността в предприятието.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, ръководителите и служителите в отделните структурни звена.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с органите на МВР и........................ във връзка с охраната и сигурността на предприятието.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника.
2. Носи отговорност за сигурността на работниците и служителите в предприятието.
3.Не допуска изнасянето на материали и оборудване, собственост на предприятието.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите
5. Не допуска неидентифицирани външни лица до работните помещения.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на пропускателния режим на сградата;
- уведомяване на ръководството и компетентните органи при неизправност на сигнално-охранителната техника.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Работникът ползва униформено облекло- панталон, риза ,обувки и отличителен знак, който съдържа името му, длъжността и името на предприятието.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, лоялен към работодателя, прецизен, способен за бърза и адекватна реакция.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правила за пропускателния ред;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- нормативни актове по безопасността на труда;
- други........................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-03