Длъжностна характеристика на длъжността Преводач

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Преводач.⚡️Длъжностна характеристика Преводач.⚡️Преводач-редактор.⚡️Длъжностна характеристика преводач, код по нкпд: 26436006.⚡️26436006.⚡️Преводач

Длъжностна характеристика на длъжността Преводач
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва писмени преводи от български на ............................ език и от .................... на български език, като следи за точното възпроизвеждане на съдържанието на предоставените текстове при спазване на граматическите правила.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Превежда входящата и изходящата кореспонденция.
3. Редактира преведените текстове и при необходимост извършва корекции.
4. Предоставя преводите в писмен вид- напечатани на машина или на компютър.
5. След изготвяне на писмения превод удостоверява с подпис точното изпълнение на възложеното.
6. Извършва симулантни преводи от .......................... на български език и от български на ........................... език по време на конференции, семинари, симпозиуми, срещи и мероприятия.
7. Придружава представители на предприятието по време на задгранични командировки и в качеството си на преводач оказва необходимото съдействие при провеждане на срещи и разговори.
8. Участва по време на разговори с кандидатстващи за работа в предприятието, от които се изискват познания по ............................ Език и дава мнение за нивото на владеене на езика от кандидатите.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на управителя на дружеството.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с ръководителите на всички отдели и със служителите във фирмата.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за настъпили имуществени вреди в резултат на неточно или забавено изпълнение на задълженията във връзка с превеждане на документи или извършване на симулантен превод.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да не разпространява сведения, които съставляват фирмена или търговска тайна, станали му известни при преводите или при осъществяване на работата му.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- точното извършване на преводите при спазване на установените срокове;
- опазване и съхранение на предоставените документи;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползва фирмената почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше ............... Филология;
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на втори чужд език;
- компютърна грамотност;
- много добро владеене на правилата за правопис и пунктуация.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, прецизност, способност за спазване на срокове, инициативност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- Закон за устройство на територията;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други .........

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2018-01-03