Длъжностна характеристика на длъжността Психолог

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Психолог.✔️Длъжностна характеристика Психолог.⚠️Психолог.✔️26346001.✔️Длъжност Психолог.✔️НКПД 26346001.⚡️Проучва индивидуалните психологични особености, потребности и на децата и техните семейства. ⚡️Характеристики на дейността на педагогическия съветник

Длъжностна характеристика на длъжността Психолог
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейностите, свързани с психологическите проблеми на персонала.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разработва психологическите профили за заемане на длъжностите в предприятието.
3. Участва в интервюта и събеседвания с кандидатите за работа в предприятието.
4. Извършва анализ на кандидатите и персонала и изготвя предложения за назначаване или преназначаване на база на тези анализи.
5. Извършва психологически тренинги и обучения на персонала.
6. Консултира работниците по психологически проблеми.
7. Извършва и други дейности, свързани с дейността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ......................................................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с всички работници и служители на предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, с образователно квалификационна степен „Магистър по психология".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............................. език;
- добра компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с хора, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):отговорен, дискретен, прецизен, отзивчив, търпелив, внимателен, с аналитично мислене, честен, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06