Длъжностна характеристика на длъжността Работник, озеленяване

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Работник, озеленяване. ⚡️92140015 Работник, озеленяване. ✅ Длъжностна характеристика работник озеленител. ✔️Озеленяване и цветарство. ✔️Примерни длъжностни характеристики. ✔️Длъжностна характеристика на общ работник 96220001. ✔️Длъжностна характеристика работник поддръжка в училище. ✅ Длъжностна характеристика общ работник в детска градина. ✔️Длъжностна характеристика на работник поддръжка в детска градина. ✅ Длъжностна характеристика общ работник поддържане на сгради.

Длъжностна характеристика на длъжността Работник, озеленяване
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Озеленителните работи обхващат изграждането, поддържането и обзавеждането на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси.
Манипулации свързани с подготовка на почвата: оране, разкопаване с бел или мотика, почистване на чимове, бурени, коренища и др., и пренасяне на определено място. 
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
Да може да прехвърля, пресява, пренася, товари, разтоварва и превозва различни материали свързани с озеленяването.
Да спазва условията на труда в съответствие с изискванията на правилата по ЗБР.
Да е запознат с направата на тревни площи и грижите за тях.
Да познава начините на засаждането на дървета, храсти, рози и живи плетове и поддържането им.
Да е запознат с едногодишни, двугодишни и многогодишни цветя и грижите за тях.
Да изпълнява разпорежданията на организатор производство.
Да спазват изискванията на правилника по техническа безопасност и охрана на труда.
Да спазват изискванията на правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата във връзка с безопасността на труда.
Във връзка с характера и мястото на работа се задължават да ползват сигнално предпазно облекло.
Да се избягва паленето на отпадъци с оглед противо-пожарната охрана.
Да спазват инструкциите на длъжностното лице по охрана на труда.
Да знаят правилното ползване на машините и инвентара необходими за изпълнението на длъжността, която заемат.
През зимните месеци се почиства сняг и лед от тротоари, автобусни спирки и стълбища.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Техник градинарство.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите служители и работници от фирмата.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с Техник градинарство относно закупуването и транспортирането на необходимите стоки и материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Техник градинарство
5. Отчита извършените задачи пред Техник градинарство писмено (устно) с документи, на период от 1 месец .

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на материали и консумативи от заприходяването им.
2. Носи имуществена отговорност за поверените му техника и средства.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за качеството и годността на закупуваните материали и консумативи.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното съставяне на отчетните документи за закупените и предоставени материали и консумативи;
- количеството и качеството на закупените материали и консумативи;
- поддържането в изправност на поверения му служебен автомобил.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден с 1 час почивка за обяд във времето който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 30 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 1 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- шофьорска книжка, категория .......................................
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, изпълнителност, честност, лоялност към работодателя.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за счетоводството;
- Закон за движение по пътищата;
- Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                  Утвърдил: ....................................
                     (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-28