Длъжностна характеристика на длъжността Работник ръчна изработка на хартиени изделия

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Работник ръчна изработка на хартиени изделия.⚡️Длъжностна характеристика Работник ръчна изработка на хартиени изделия.⚠️Работник ръчна изработка на хартиени изделия.⚡️73191005.✔️НКПД 73191005.✔️Работник сглобяване на детайли.⚠️Работник изработка на хартиени изделия.✔️Надомна работа.⚡️Надомна работа ръчна изработка.✔️Надомна работа изработка на ...⚡️Надомна работа сгъване на кутии

Длъжностна характеристика на длъжността Работник ръчна изработка на хартиени изделия
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Приема и изпълнява поръчки , съобразно зададените изисквания.
2. Извършва сгъване по предварително зададени параметри подлепва с картон на необходимите места.
3. Следи за качеството на изделието.
4. Поставя дръжки на необходимите места.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
5. Осигурява качество и бързина при изпълнение , като се съобразява с изискванията по зададения шаблон.
6. Изпълнява задачите при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
7. Поддържа изряден вид на работното място.
8. Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.
9. При необходимост изпълнява и други конкретно възложени задачи от .....................

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях във връзка със закупуването на материали и консумативи за дейността.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3.Носи отговорност при некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания за съответната поръчка.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършваната работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му техника и инструменти.
- бързината и точното изпълнение на поръчките.
- Отговаря за спазването на зададените по проекта параметри
- Носи отговорност за допуснати неточности на изработеното изделие

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно ...................................................................................
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника и работа с машини и инвентар.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, прецизност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- нормативните актове, свързани с книговезкото производство
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: .......................................
                      (подпис)             (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06