Длъжностна характеристика на длъжността Резач, горски дървен материал

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Резач, горски дървен материал. ✅62101011 Резач, горски дървен материал. ⚡️Длъжностна характеристика резач дърва. ✅Категория тпс. ⚠️Длъжностни характеристики по нкпд. ✔️Длъжностни характеристики на професиите. ✔️Резач, горски дървен материал


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Проверява състоянието на машината преди започване на работа.
2.След работа почиства и измива машината подготвя необходимите материали за следващия работен ден.
3. Наблюдава процеса на работа на машината ,следи за качеството на работа ,да зарежда машината с необходимите материали .
4.При проявя на повреди взема мерки за незабавното им отстраняване.
5.Подготвителни работи за рязане на различни видове дървен материал; рязане на дървени трупи, обелване на кората, изработка на янове, дъски, греди или летви, със сечене на дървета, механизирано кастрене на клони с моторен трион.
Резача трябва стриктно да спазва установените правила:
1.Да се намира винаги от лявата страна на дървото по посока на движението си като подава режещия апарат към клоните под прав ъгъл и ги отрязва наравно с повърхността на стъблото.
2.Когато се придвижва напред, режещият апарат на моторния трион трябва да се намира от противоположната страна на стъблото.
3.При рязане на дебели и силно разперени клони първо се отрязват клоните и разклоненията им, които пречат на движението /преместването/ на моториста, след това тези с големи вътрешни напрежения и накрая се прерязва основния клон.
4.Когато клоните са много дебели и напрегнати, прерязването им може да стане чрез два срещуположни ряза или чрез направата на клиновиден ряз в натисковата зона и перпендикулярен ряз в опъновата зона.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
2. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
3. Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания за съответната поръчка.
4. Отговаря за правилната експлоатация на машината и опазването на материалите.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Не допуска в радиуса на работа външни лица.
7. Не допуска до работа със специализирана техника лица без необходимата правоспособност.
8. Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
10. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти;
- бързината и точното изпълнение на поръчките.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 8,00 до 17,00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12,00 до 14,00 който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - Обувки
Ръкавици защитни, Очила предпазни , Каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 10 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
а)принципа на работа на машината и правилата за работа
б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, прецизност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                     Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-28