Длъжностна характеристика на длъжността Резач, горски дървен материал

Длъжностна характеристика на длъжността Резач, горски дървен материал.62101011 Резач, горски дървен материал.Длъжностна характеристика резач дърва

Длъжностна характеристика на длъжността Резач, горски дървен материал
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Проверява състоянието на машината преди започване на работа.
2.След работа почиства и измива машината подготвя необходимите материали за следващия работен ден.
3. Наблюдава процеса на работа на машината ,следи за качеството на работа ,да зарежда машината с необходимите материали .
4.При проявя на повреди взема мерки за незабавното им отстраняване.
5.Подготвителни работи за рязане на различни видове дървен материал; рязане на дървени трупи, обелване на кората, изработка на янове, дъски, греди или летви, със сечене на дървета, механизирано кастрене на клони с моторен трион.
Резача трябва стриктно да спазва установените правила:
1.Да се намира винаги от лявата страна на дървото по посока на движението си като подава режещия апарат към клоните под прав ъгъл и ги отрязва наравно с повърхността на стъблото.
2.Когато се придвижва напред, режещият апарат на моторния трион трябва да се намира от противоположната страна на стъблото.
3.При рязане на дебели и силно разперени клони първо се отрязват клоните и разклоненията им, които пречат на движението /преместването/ на моториста, след това тези с големи вътрешни напрежения и накрая се прерязва основния клон.
4.Когато клоните са много дебели и напрегнати, прерязването им може да стане чрез два срещуположни ряза или чрез направата на клиновиден ряз в натисковата зона и перпендикулярен ряз в опъновата зона.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
1. Осигурява качество и бързина при изпълнението на поръчките, като се съобразява с изискванията по зададения проект.
2. Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.
3. Следи за изправното техническо състояние на поверените му машини и инструменти.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с останалите работници и служители.
Как се получават и отчитат задачите:
3. Получава задачи от Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3. Носи отговорност при некачествена изработка или при несъобразяване със заложените изисквания за съответната поръчка.
4. Отговаря за правилната експлоатация на машината и опазването на материалите.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Не допуска в радиуса на работа външни лица.
7. Не допуска до работа със специализирана техника лица без необходимата правоспособност.
8. Спазва всички изисквания за противопожарна безопасност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
10. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти;
- бързината и точното изпълнение на поръчките.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 8,00 до 17,00 с 1 час почивка за обяд във времето от 12,00 до 14,00 който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - Обувки
Ръкавици защитни, Очила предпазни , Каска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 10 число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на работодателя и трудовия договор.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 3 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
а)принципа на работа на машината и правилата за работа
б)реда и изискванията за извършване на ремонтни работи.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, прецизност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................                     Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)                            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-28