Длъжностна характеристика на длъжността Рекламен агент

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Рекламен агент.✔️Длъжностна характеристика Рекламен агент.✅Рекламен агент.✔️33393006.✔️НКПД 33393006.✔️Рекламен консултант.⚡️Установява контакт с потенциални рекламодатели и ги убеждава да рекламират в медията, за която работи.✅Информира рекламодателите за възможните размери или продължителност на рекламните карета или спотове и разяснява тарифата за заплащане.✔️Изчислява големината/продължителността на рекламното каре/спот и неговата стойност по заявка на рекламодателя.✔️Сключва договори с рекламодатели.✅Следи за своевременното извършване на дължимите плащания.⚡️Участва в разполагането на рекламните карета по страниците на печатното издание

Длъжностна характеристика на длъжността Рекламен агент
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Разработва рекламна стратегия за съответен продукт, осъществява рекламните решения и изготвя проект на рекламен бюджет.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2. Извършва рекламни проучвания и анализи на пазара.
3. Разработва конкретните рекламни послания и ги подготвя за тиражиране в медиите.
4. Разработва рекламни карета, съобщения, подготвя участия в интервюта, с цел популяризиране на продукт или клиент.
5. Подсигурява рекламните материали- каталози, проспекти, брошури и др.
6. Работи в тясно сътрудничество с рекламните агенции, които са подизпълнители на проектите.
7. При своята рекламна работа използва услугите на външни консултанти- художници, дизайнери, продуценти и др.
8. Прави предложения за рекламиране на нови стоки и услуги.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства търговци, дистрибутори на рекламираните продукти, счетоводител и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на рекламни агенции и външни консултанти във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. За разхищения на материали и надхвърляне на одобрения рекламен бюджет, без разрешение за това.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да не разпространява сведения, съставляващи търговска или производствена тайна, свързани с продуктите, които се рекламират или узнати по повод работата му.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- за цялостната рекламна стратегия за ресорния му продукт и за реализирането на рекламната кампания.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползва фирмената почивна база.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: завършено висше образование" специалист" ,със специалност...................
Б) Трудов опит:
- .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
-владеене на..................... език;
-компютърна грамотност /word. Excel. Internet и др.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): умение да убеждава, инициативност, креативност, отговорност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                  (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06