Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване

✅Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване.⚠️Характеристика на длъжността Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване.⚡️11206040 Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване.✅Ръководи и следи оперативните дейности в авиокомпанията.⚡️Ръководи и следи процеса на планиране заетостта на екипажите.⚠️Изработва и ревизира Ръководство на Оперативния Център.✅Изпълнява при необходимост други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по-горе задължения.

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител, отдел в транспорта и въздушното обслужване
Отчита се на: Ръководител ДЛЕ
Подчинени: Всички останали служители в център ОСС

Взаимодейства с:
Всички служби и отдели, имащи отношение към полетните операции, съгласно одобрената организационна структурата на авиокомпанията.

Длъжностни задължения:
- Ръководи и следи оперативните дейности в авиокомпанията;
- Ръководи и следи процеса на планиране заетостта на екипажите;
- Изработва и ревизира „Ръководство на Оперативния Център";
- Изпълнява при необходимост други поставени в интерес на фирмата задачи, произтичащи от характера и естеството на посочените по-горе задължения.

Отговорности:
- Отговорен за регулярното и безопасно изпълнение на полетите;
- Отговорен за обучението на персонала в Оперативния Център
Права (извън тези по Кодекса на труда):
- Координира всички дейности на оперативния център свързани с другите служби на компанията;
- При нестандартни ситуации, когато се затруднява и не е в състояние да вземе самостоятелно решение или не може от позицията на своето служебно положение да реши възникналия проблем в полза и в защита на интересите на фирмата търси незабавно съдействие от Директор ЛЕ.

Съвместяване на функции и длъжности:
- Замества колегите си при отсъствие в рамките на утвърденото в ПВТР работно време и прилаганите графици;
- Поставяне на приоритет и разпределяне на задачи , свързани с подготовката и изпълнението на полети.
Изисквания за заемане:
- нормативни изисквания - чисто съдебно досие
;
- образование - висше;
- свободно ползване на английски език - писмено и говоримо;
- компютърна грамотност;
- трудов стаж - над пет години на сходна длъжност в сходна фирма;
- свободно ползване на телекомуникационна система SITATEX/АRINC;
- свободно ползване на планираща програма NFP;
- познаване документите на АК, на ГД ГВА в частта, касаеща изпълнението на длъжностните му отговорности, както и наредбите на Евроконтрол.

Изготвил:.....................
(имае, фамилия и подпис)

Утвърдил:.....................
(Име, фамилия, подпис и печат на Работодателя)

Taзи длъжностна характеристика е неразделна част от ТД на служителя
Запознах се с длъжностната си характеристика:
Име:....................................................................
Подпис:.........................
Дата:.............................
2017-10-24