Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствено поделение

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствено поделение.✅Длъжностна характеристика Ръководител производствено поделение.⚡️Ръководител производствено поделение.✔️Началник на отдел Производствен.⚠️Производствен отдел.⚡️13217010.✅НКПД 13217010.✔️Ръководител на поделение.✔️Ръководители на производствени отдели на големи предприятия или управители на малки производствени предприятия

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствено поделение
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи и контролира дейността по планиране, организиране и осигуряване на цялостното производство в предприятието.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Следи и отговаря за производството на качествена продукция.
3. Осъществява организационния процес, свързан с поддръжката и ремонта на машините и оборудването за производството.
4. Координира работата между отделните цехове / звена в отдела му.
5. Решава производствени въпроси, следи за изпълнението на оперативните задачи.
6. Осигурява необходимите суровини за производството.
7. Осигурява складирането и съхраняването на готовата продукция.
8. Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за охрана, безопасност и хигиена на труда.
9. Води и съхранява производствената документация.
10. Изпълнява и други задачи, възложени му във връзка с изпълняваната работа.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, счетоводителя, началник складова база и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, фирми, държавни институции и организации във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
4. При изпълнение на своите задължения е длъжен да ползва специално работно облекло и лични предпазни средства / защитни обувки, каска или др./.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Отговаря за спазване от страна на работниците в отдела на технологичната и производствена дисциплина, както и за правилата за работа със съответните машини и / или суровини.Следи за ползването от работниците на специално работно облекло и лични предпазни средства.Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването и не допуска работа с такива.Отговаря за качеството на произведената продукция.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- произвеждането на висококачествена продукция;
- взетите производствени решения;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Съобразно вида на производството.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В зависимост от вида на производството.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .......................... език;
- добра компютърна грамотност / Word,Excel,Internet/
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа в екип, ръководни умения.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, организиран, лоялен, честен, взискателен, способен за взимане на самостоятелни решения, ориентиран към резултата и срокове.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилата за съответното производство.
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06