Длъжностна характеристика на длъжността Санитар

Длъжностна характеристика на длъжността Санитар, Длъжностна характеристика Санитар, Санитар, 53211002, Санитар-хигенист, Поддържа хигиената в определени помещения и прилежащи площи, почиства подове, мебели, прозорци и др.

Длъжностна характеристика на длъжността Санитар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Поддържа хигиената в определени помещения и прилежащи площи, почиства подове, мебели, прозорци и др., подпомага работата на медицинския персонал и помага при престоя на болните в медицинското заведение.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Почиства основно с дезинфекциращи препарати разпределени му от старшата медицинска сестра район.
3. Следи и поддържа постоянно наличие на санитарно-хигиенни средства в сервизните помещения.
4. Подменя постелъчното бельо на пациентите и след освобождаването на леглата.
5. Опакова и изнася отпадъците от помещенията до съответните места до събирането им, като следи за разделното им събиране.
6. Следи за изхвърлянето на опасните отпадъци на определените за целта места.
7.Участва при разпределяне в оперативните интервенции, като:
-придружава болния до операционната зала;
-помага при преобличането на пациента;
-асистира на операционната сестра;
-откарва пациента след операцията до стаята.
8. Отнася за дезинфекция употребявани инструменти и донася дезинфектираните.
9. Прави заявка за препарати и помощни средства, необходими за хигиенизирането на помещенията.
10.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на старшата медицинска сестра.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с лекарите, медицинските сестри, другите санитари, шофьорите на линейките и др..
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от старшата медицинска сестра.
5. Отчита извършените задачи пред старшата медицинска сестра, писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар и материали.
2. Носи отговорност при неправилно използване на дезинфектиращи препарати.
3. Носи отговорност при ненавременно съдействие на пациенти, сестри или лекари.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенните изисквания при работа с почистващи препарати и опасни отпадъци.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства -ръкавици и маска.
6. Спазва стриктно правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените уреди;
- правилната и безопасна употреба на почистващи препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден при.............-сменен режим на труд и почивка, от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания-престилка, панталон, обувки, които употребява само на работното си място и лични предпазни средства-ръкавици, медицинска маска.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: основно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа с пациенти и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчен, честен, хуманен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06