Длъжностна характеристика на длъжността Секретар

Длъжностна характеристика Секретар, Секретар, Длъжностна характеристика технически секретар, Осъществява техническото обслужване на прекия си ръководител като отговаря на телефонни обаждания, получава

Длъжностна характеристика на длъжността Секретар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Осъществява техническото обслужване на прекия си ръководител като отговаря на телефонни обаждания, получава ,изпраща и предава факсове, набира и оформя текстовете на документи, води протоколи от заседания.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Осигурява изпълнението на разпорежданията на ръководителя.
3.Подготвя провеждането на заседания и съвещания , съобразно дадените му указания от ръководителя.
4.Информира участниците за мястото ,часа и дневния ред на провеждане на заседанията.
5.Съставя протоколи за проведените заседания , като стенографира точно изискванията на участниците в заседанието.
6.Уведомява ръководителя за получени телефонни обаждания.
7.Съставя график за срещите на ръководителя и осигурява присъствието на поканените или повикани от него лица.
8.Осъществява телефонна връзка или конферентна връзка между ръководителя и лицата, с които той желае да разговаря.
9.Размножава писмени материали в необходимия брой екземпляри.
10.Набира и оформя текстовете на документи, съобразно дадените му указания.
11.Представя за подпис на ръководителя документи.
12.Осигурява необходимата на ръководителя информация, документи, канцеларски материали.
13.Следи за чистотата, приятния вид на кабинета на ръководителя и за чистотата на своето работно място.
14.Следи за техническото състояние на ползваната техника и при необходимост взема мерки за своевременното отстраняване на повредите.
15.Получава и предава на ръководителя адресираната до него кореспонденция.
16.Получава ,изпраща и предава факсове и телекси.
17.Пази в тайна сведенията ,станали му известни при или по повод изпълнение на служебните му задължения.
18.Получава документи от деловодството и предава подписаните от ръководителя документи за извеждане от деловодството.
19.Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа секретарят е подчинен на прекия си ръководител.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Длъжността взаимодейства със счетоводител, юрисконсулт, деловодител, работници и служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, институции и организации, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Служителят носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество.
По безопасност на труда:
2.Секретарят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3.Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4.При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- техническото състояние на поверената му техника /телефон,факс,компютър,принтер, компютърна техника и т.н /.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работи с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8.Ползва фирмена почивна база.
9..........................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
-.......... г. трудов стаж на сходна позиция;
-.......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
-владеене стенография, машинопис;
-владеене на......................език;
-компютърна грамотност /word. Excel. Internet или др/
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за държавния протокол;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба №31 от 24.12003г. за придобиване на квалификация по професия "Офис секретар";
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)                  (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-06