Длъжностна характеристика на длъжността Сервитьор

Длъжностна характеристика Сервитьор, НКПД 51312001 Главен сервитьор, Сервитьор | Интересни статии из мрежата, Посреща и обслужва гостите на заведението, като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто и предлага най-подходящите, в зависимост от предпочитанията

Длъжностна характеристика на длъжността Сервитьор
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посреща и обслужва гостите на заведението, като ги запознава с качествата на ястията и напитките от менюто и предлага най-подходящите, в зависимост от предпочитанията.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Приема поръчките на клиентите за храни и напитки.
3. Дава заявки за поръчките в кухнята и бара на заведението.
4. Сервира на клиентите поръчаните от тях храни и напитки.
5. Приема парични суми /в брой, кредитни карти, ваучери и др./, издава касови бележки и при поискване фактури за платените сметки.
6. Отчита оборота след приключване на работа.
7. Поддържа добър търговски вид в района, в който работи, и поддържа хигиената.
8. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, присъщи за изпълняваните от него задължения.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на управителя на заведението.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците , снабдителите, барманите и сервитьорите.
3. Получава задачи от управителя на заведението /салонния управител/

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при лошо обслужване и неправилно оформени сметки.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Следи за стриктно спазване на хигиенните изисквания.
5. Не се явява на работното си място по време на боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- за бързината на обслужване;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
2. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания-панталон/пола/, риза, обувки, които употребява само на работното си място ,както и носенето на отличителен знак, съдържащ името на работника и името на заведението.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение и/или процент от реализирания оборот за определен период от време, с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до 20 число на месеца /с възможност за седмично заплащане/.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене/специалност "Сервитьор"/.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 2 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- умения за работа с касов апарат и софтуер за отчитане на продажбите.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност, прецизност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06