Длъжностна характеристика на длъжността Сладкар

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Сладкар.⚠️Длъжностна характеристика Сладкар.✅Сладкар.⚡️Длъжностна характеристика майстор сладкар.✅Професия сладкар.✅Длъжностни характеристики на професиите.⚡️НКПД 51202002.⚡️Управител, сладкарница/кафене.⚡️Главен сладкар.⚠️Помощник-сладкар.✔️Работник, ръчно производство на сладкарски изделия.✔️Работник, сладкарско производство.✔️Майстор, производство на сладкарски изделия.⚠️Майстор-сладкар.

Длъжностна характеристика на длъжността Сладкар
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Приготвя предвидената по утвърдено дневно меню сладкарска продукция и извънредни поръчки по възлагане от главния готвач.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. При работа спазва изискванията за количество и качество на вложените продукти, според заложеното в съответните рецептури и при спазване на технологичните режими.
3. Следи за работата на съоръженията и машините и за състоянието за използвания инвентар.
4. Поддържа работното място в съответствие с хигиенните изисквания.
5. При необходимост изпълнява и други конкретно възложени поръчки от главния готвач.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на главния готвач.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците в кухнята, снабдителите и сервитьорите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно закупуването и транспортирането на необходимите продукти.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от управителя на заведението и главния готвач.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, продукти.
2. Носи отговорност при некачествено приготвяне на продукция и при рекламации.
3. Носи материална отговорност при установяване и липси в складовите помещения, до които има достъп.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигиенно-санитарните изисквания при работа с храни.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска външни лица в работните помещения.
6.Следи за постоянното използване на работно облекло и лични предпазни средства от работниците в кухнята.
7. Следи за спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания за производство на храни, като не допуска употребата на негодни или с изтекъл срок продукти.
8. Не се явява на работното си място при боледуване.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
9. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
10. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване на технологичния режим при приготвяне на ястията;
- спазване на рецептурите;
- количеството и качеството на вложените продукти;
- бързината и качеството при изработка на сладкарската продукция.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно-хигиенните изисквания-престилка, панталон, обувки, шапка в бял цвят, които употребява само на работното си място.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно-специално образование по обществено хранене/специалност "Сладкар"/ или квалификационен курс по сладкарство.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип и комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, сръчен ,прецизен ,лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за храните
- Закон за здравето
- Наредба №8 от 16.04.2002г. за изискванията към използване на добавки в храните;
- Наредба №15 от 28.06.2002г за изискванията към използване на ароматични продукти в храните;
- други нормативни актове относно производството на храни;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................         Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                          (подпис на работника или служителя)
2017-12-09