Длъжностна характеристика на длъжността Служител, пътническа агенция/бюро

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Служител, пътническа агенция/бюро.⚠️Длъжностна характеристика Служител, пътническа агенция/бюро.✅Служител, пътническа агенция/бюро.✔️42212007.✔️НКПД 42212007.✅Консултант и служител в пътническа агенция.✔️Консултантите и служителите в пътнически агенции имат следните основни длъжностни задължения: получават информация за наличността, стойността и удобството на различните видове транспорт и настаняване като се съобразяват с изискванията на клиентите и ги консултират относно организирането на техните пътувания.⚠️Служител, информация за пътувания.✅Служител, издаване на пътнически билети.

Длъжностна характеристика на длъжността Служител, пътническа агенция/бюро
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва дейност по информиране и обслужване на клиентите при избора им на туристически дестинации.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Посреща и консултира клиентите при избора на туристически дестинации.
3. Предоставя необходимата информация за избор на желания туристически маршрут и място за почивка.
4. Съобразява изискванията на клиентите с възможностите и туристическите оферти, предлагани от бюрото.
5. Оформя ваучери за пътуване и останалите необходими документи по предварителни резервации.
6. Изпълнява други конкретни задачи, свързани с работата на бюрото, в зависимост от желанията на клиентите и по конкретно задание от управителя на бюрото.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ръководителя на бюрото.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководството на предприятието, другите служители и клиентите на бюрото.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с другите бюра на предприятието, а при необходимост и с други фирми.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи ............ на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество.
2. Носи отговорност при вреди, настъпили от неспазване на задълженията за изпълнение на длъжността.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точно изпълнение на резервираните и предплатени услуги, съгласно туроператорските договори.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005 г. За минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Ползване на фирмена почивна база.
9. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя , заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието:
- да има завършено висше образование в областта „Социални, стопански и правни науки"- професионално направление „Туризъм" и най- малко една година стаж в туризма или
- да има завършено висше образование и най- малко две години стаж в туризма или
- да има завършено средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и най- малко три години стаж в туризма.
- лицето от персонала, осъществяващо функциите за туроператор или туристически агент, който има седалище и адрес на управление и осъществява туроператорска или туристическа агентска дейност само в места, разположени в административните граници на общините, включени в утвърдения от министъра на финансите списък по чл.60, ал.3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, трябва да има завършено средно образование и най- малко един месец стаж в туризма.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност- умения за работа с MS Office и туроператорски автоматизирани системи;
- езикови познания- отлично владеене на ............................. език/ езици - писмено и говоримо;
Г) Поведенчески характеристики: добра комуникативност, способности за работа с клиенти, лъчезарен.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, лоялен към работодателя си, честен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за туризма;
- Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................            Утвърдил: ..........................................
                       (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06