Длъжностна характеристика на длъжността Социолог

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Социолог.✅Длъжностна характеристика Социолог.⚡️Социолог.⚠️26326010.✔️НКПД 26326010.⚡️Длъжностна характеристика - вече без проблем.✔️Осигурява необходимата социологическа информация за вземането на правилни управленски решения.⚠️Проучва социалните взаимоотношения, трудовия климат, потенциала на работниците, спазването на трудовата дисциплина и др. социологически въпроси.✅Изготвя периодично на ……….. дни / месеца анализ по проучваните социологически въпроси.✔️Участва в интервюта и събеседвания при подбор на персонал.⚡️Извършва проучвания и анализи за пазарния дял на стоките и услугите на предприятието.⚡️Изготвя анализи за ценовата, рекламната и дистрибуционната политика на предприятието.✅Изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител във връзка с длъжността.✅Специалистът на длъжност социолог се очаква да участва в планирането, организирането и провеждането на теоретични и емпирични изследвания, да разработва изследователски програми.

Длъжностна характеристика на длъжността Социолог
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Осигурява необходимата социологическа информация за вземането на правилни управленски решения.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Проучва социалните взаимоотношения, трудовия климат, потенциала на работниците, спазването на трудовата дисциплина и др. социологически въпроси.
3. Изготвя периодично на ........... дни / месеца анализ по проучваните социологически въпроси.
4. Участва в интервюта и събеседвания при подбор на персонал.
5. Извършва проучвания и анализи за пазарния дял на стоките и услугите на предприятието.
6. Изготвя анализи за ценовата, рекламната и дистрибуционната политика на предприятието.
7. Изпълнява и други задачи, възложени му от прекия ръководител във връзка с длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...........................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с всички служители на предприятието.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи,на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Няма.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. ......................................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, с образователно квалификационна степен „Магистър по социология".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ............... език;
- компютърна грамотност/ Word,Excel,Internet/
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с хора, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорен, прецизен, инициативен, изпълнителен, лоялен, дискретен, честен, с аналитично мислене.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................          Утвърдил: ..........................................
                        (подпис)              (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06