Длъжностна характеристика на длъжността Стоковед

Длъжностна характеристика Стоковед, Примерна длъжностна характеристика на Стоковед, Безплатен достъп до актуална нормативна уредба и дх необходими в работата на всеки счетоводител

Длъжностна характеристика на длъжността Стоковед
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Отговаря за материалното осигуряване на производствените възможности и реализацията на продукцията.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Разработва месечен график за материалното осигуряване на производството.
3. Извършва текуща работа по осигуряването на суровини и материали за производството.
4. Отговаря за реализацията на продукцията
5. Получава заявки от клиенти и прави предложения за сключване на договори за реализация.
6. Координира доставките на материали, с оглед срока за производство.
7. Извършва рекламации на некачествената продукция.
8. Води отчетността на постъпващите и излизащи от предприятието суровини и стоки.
9. Следи разходите за суровини и материали за производството.
10. Изпълнява и други дейности, свързани с дейността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ....................................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с ръководството на предприятието, счетоводител, началници на производствени отдели.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с клиенти, доставчици и производители на суровини и материали, със служители на други предприятия, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно)с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи материална и отчетническа отговорност за констатирани липси на суровини, материали или продукция.
2. Носи отговорност за вреди поради престой по негова вина.
По безопасност на труда:
3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да не разпространява сведения и факти, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на сроковете за доставка на суровини и материали;
- правилното водене на стоковата документация;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Работа с компютър.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше техническо или икономическо образование, степен „бакалавър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на ...................... език;
- компютърна грамотност и умения;
- умения за работа със специализиран софтуер за отчетността на стоките и продукцията.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): честност, прецизност, организираност, отговорност, ориентиран към сроковете, дисциплиниран, лоялен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативните документи за оформяне на стоково- материални документи;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: ..................... Утвърдил: ..........................................
(подпис) (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06