Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия. ⚠️Характеристика на длъжността Строителен тапетаджия. ✅Строителен тапетаджия. ⚡️Тапетаджия. ⚠️НКПД 71311007. ⚡️71311007.✅Да е запознат с правилата за работа с пистолет и свойствата на разтворителите, лепилата, химикалите.⚠️Да познава правилата за смесване на бои, химикали и тяхното съхранение.⚡️Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа по които е обучен и инструктиран.✔️Да прегледа състоянието на аспирантурата вентилация и противопожарните средства в помещенията, преди започване на работа.✅Да спазва забраните за: - работа без аспирация; - бъркане в боя или разредител с гола ръка; - пушенето и паленето на огън в бояджийски помещения.

Длъжностна характеристика на длъжността Строителен тапетаджия
I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА.
1.Образование - средно общо или средно-специално, завършили курс и придобили квалификационна група по дадената специалност.
2.Професионален опит - над една година трудов стаж .
3.Лични качества - добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност.

II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Да е запознат с правилата за работа с пистолет и свойствата на разтворителите, лепилата, химикалите.
2. Да познава правилата за смесване на бои, химикали и тяхното съхранение.
3. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопастна работа по които е обучен и инструктиран.
4. Да прегледа състоянието на аспираторната вентилация и противопожарните средства в помещенията, преди започване на работа.
5. Да спазва забраните за: - работа без аспирация; - бъркане в боя или разредител с гола ръка; - пушенето и паленето на огън в бояджийски помещения.
6. След работа да почиства работното си място; да съхранява на едно определено място всички остатъци от бои, разредители, тапети.
8. При констатиране на нередности да докладва на прекия си началник.

III. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА:
Всеки работник има право:
1. При постъпване на работа, новоназначения да се обучава в продължение на 20 дни под ръководството на опитен такъв и се контролира от техническия ръководител.
2. Да откаже изпълнението на възложената работа, за която не е инструктиран или няма изискваща се правоспособност и квалификация.
3. Да откаже и да преустанови изпълнението на възложена задача, работа или дейност при възникване на сериозна опастност за живота и здравето му, като за целта уведоми незабавно прекия си ръководител.
4. Да изисква от прекия си ръководител осигуряване на подходящо работно облекло и ЛПС, както и инструменти и материали за работа.

IV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА.
1. Носи отговорност за безаварийна, безопастна работа по обектите, на които работи.
2. Носи отговорност за нарушение по аварии и неправилни действия, извършвани от самия него.
3. Носи отговорност за разхищаване на материалите и тяхното непазене. 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМО-ОТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е подчинена на техническия ръководител, бригадира или управителя.
2. При необходимост може да бъде пренасочван за: - озеленяване; - почистване на сгради, машини и съоръжения;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ....................................
                     (подпис)               (подпис и печат на работодателя)
Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-19