Длъжностна характеристика на длъжността Техник отопление

✅Длъжностна характеристика на длъжността Техник отопление.✔️Длъжностна характеристика Техник отопление.⚠️Техник отопление.⚡️Техник, механик - НКПД 31153003.✔️Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011).✔️Извършва цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжка на отоплителната инсталация.✅Проверява текущото експлоатационно състояние на отоплителните инсталации.✔️Установява наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и поддръжка.⚠️Извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от отоплителните инсталации.

Длъжностна характеристика на длъжността Техник отопление
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжка на отоплителната инсталация.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Проверява текущото експлоатационно състояние на отоплителните инсталации.
3. Установява наличните повреди и определя необходимостта от профилактика и поддръжка.
4. Извършва ремонт и подменя амортизирани части и детайли от отоплителните инсталации.
5. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на ремонтни работи и профилактика.
6. След приключване на работа почиства работната площадка.
7. Изготвя протокол за използваните материали и резервни части при извършване на ремонтни работи и профилактика.
8. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на Управителя.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на обекта.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от Управителя.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
3.Носи отговорност при некачествено извършен ремонт или профилактика на отоплителните инсталации.
По безопасност на труда:
4. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от 8.00 до 17.00 , с 1 час почивка за обяд във времето от 12.00 до 13.00 ч.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства - каска,куртка,гащеризон.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника.
VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно.
Б) Трудов опит:
- минимум 1 г. трудов стаж по специалността;
- минимум 1 г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника - пробивна, заваряваща и др.
Г) Поведенчески характеристики:.способности за бързо и адекватно действие.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове за строителните правила;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................       Утвърдил: ..........................................
                    (подпис)               (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2018-01-03