Длъжностна характеристика на длъжността Търговски посредник

✅Длъжностна характеристика на длъжността Търговски посредник.✔️Длъжностна характеристика Търговски посредник.⚡️Търговски посредник.⚡️33242004.⚠️НКПД 33242004.✔️Посредничи при осъществяване на продажби на стоките на предприятието на други клиент.


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Посредничи при осъществяване на продажби на стоките на предприятието на други клиенти.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки.
3. Информира клиентите за характеристиките, в това число състав, опаковка, инструкции за ползване, комплектовка и поддържане, цената и количеството, влиянието върху други стоки при евентуална съвместна употреба.
4. Следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки.
5. Приема парични суми и издава фактури за осъществените продажби.
6. Изпълнява и други задължения, възложени от прекия му ръководител, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на мениджър продажби.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства със счетоводител, търговски директор, мениджъри, началник склад, доставчик.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от мениджъра продажби.
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Служителят носи отговорност за:
- установена липса на стоки;
- материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки;
- отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията съставляващи търговска тайна за предприятието.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си служителят носи отговорност за:
- качеството на извършената работа и за рекламации от клиенти;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Полза фирмената почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процент от реализираните продажби за определен период.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на .................... език на комуникационно ниво;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: умение за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): инициативност, отговорност, упоритост, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на потребителите;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)           (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2018-01-06