Длъжностна характеристика на длъжността Управител, магазин

Длъжностна характеристика Управител магазин, 14203004 Управител магазин, 52213002 Управител, търговия на дребно (магазини на самообслужване)

Длъжностна характеристика на длъжността Управител, магазин

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Осигурява функционирането на магазина и следи за правилното обслужване на клиентите и запознаването им с качествата на продаваните продукти в търговския обект.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Осигурява системното зареждане на стоки в търговския обект.
3. Разпределя задачите между персонала на търговския обект.
4. Следи за изпълнение на трудовата дисциплина от служителите в обекта, както и за спазване на търговските практики, защитата на потребителя и правилната работа с фискални устройства.
5. Насочва клиентите към търсените от тях стоки.
6. Консултира клиентите за качествата на предлаганите стоки.
7. При поискване от клиента, когато видът на стоката позволява това, показва начина на нейното действие или употреба.
8. Следи за търговския вид и годността на предлаганите стоки.
9. Следи за наличието на етикети и означение за продажната цена на предлаганите стоки.
10. Осъществява контакт с данъчни и други държавни органи, по повод функционирането на търговския обект.
11. Осигурява своевременно издаването на разрешителни и други документи, свързани с функционирането на търговския обект.
12. Изпълнява и други задължения, свързани с функционирането на търговския обект.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ръководителя на предприятието.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Във връзка с работата взаимодейства със счетоводител, продавач, касиер, общ работник, хигиенист, търговски директор, началник склад и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с клиенти, доставчици и представители на контролните органи във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред ..............
................, писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря при установена липса на стоки.
2. Носи материална отговорност във връзка с опазването на поверените му стоки.
3. Носи отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Няма.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Да опазва в тайна сведенията, съставляващи търговска тайна за предприятието.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа и за рекламации от клиенти;
- спазване на трудовата дисциплина;
- спазване правилата за противопожарна безопасност, санитарно- хигиенните норми и правила;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Служебен автомобил.
6. Служебен мобилен телефон.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. Отстъпки/ ваучери за храна.
9. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието и / или процентно определена сума от общата стойност на продажби, реализирани за съответен период от време в обекта.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: познания по счетоводство и контрол, технически познания, владеене на чужд език, компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): ръководни умения, наблюдателност, дискретност, инициативност, лоялност, способност за еднолично вземане на решения.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия /Закон за защита на потребителите, в сила от 10.06.2006 г./
- правила за безопасни и здравословни условия на труд;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                           (подпис на работника или служителя)
2017-10-22