Длъжностна характеристика на длъжността Управител, ресторант

✔️Длъжностна характеристика на длъжността Управител.✅Длъжностна характеристика салонен управител. ✔️Управител на бар. ✔️Работа управител на ресторант. ⚡️Търси управител на ресторант. ⚠️Длъжности в ресторант. ✔️Длъжностна характеристика управител на фирма. ✅Салонен управител задължения. Длъжностна характеристика управител хотел. ✅14123003 Управител, ресторант на самообслужване. ⚠️14123006 Управител, ресторант. ⚡️Примерни длъжностни характеристики.

Длъжностна характеристика на длъжността Управител, ресторант
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Ръководи управлението на ресторанта.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Ръководи работниците и служителите в ресторанта.
3. Ръководи съставянето на менюто, съобразно определения в него асортимент от ястия и напитки.
4.Следи за нивото на обслужване и хигиената в ресторанта.
5. Контролира с какви продукти и какъв грамаж се приготвят ястията.
6. Отговаря за ежедневното изготвяне на заявки за продукти и напитки.
7. Следи за правилното съхранение на продуктите.
8. Приема и отчита оборота на ресторанта от сервитьорите и барманите след изтичане на работния им ден.
9. Ежедневно извършва ревизия на наличните продукти и напитки.
10. Назначава и прекратява договорите на работниците в ресторанта.
11. Изпълнява и други дейности, необходими във връзка с работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства със собственика на ресторанта, счетоводителя, персонала в ресторанта - сервитьори, барман, готвач, хигиенист, помощник в кухня и др.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с доставчици и производители на храни и напитки, с представители на санитарни, данъчни и други проверяващи органи, във връзка с изпълняваната работа.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от .......
.......................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Управителят е материално- отговорно лице и носи отговорност във връзка с опазването на повереното му имущество, липси и щети, нанесени поради негова вина.
2. Носи отговорност за липси и щети, нанесени от подчинените му.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
4. Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването в кухнята и на бара. Не допуска работа с неизправни уреди. Следи и носи отговорност за качеството на продуктите, които се влагат в ястията, както и за качеството на предлаганите напитки. Не допуска работа с продукти с изтекъл срок на годност или алкохолни и безалкохолни напитки с неустановен или съмнителен произход.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- редовността на снабдяването на ресторанта;
- спазване на хигиенните правила от персонала
;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. Служебен телефон.
9. ..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование със специалност „туризъм", "маркетинг" и др. и образователно- квалификационна степен "бакалавър".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на...................език;
- добра компютърна грамотност;
- умение за работа със специфични софтуерни програми за складова наличност.
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения, умение за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): взискателност, отговорност, честност, способност за самостоятелно вземане на решения, лоялност, отзивчивост, търговски нюх.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Търговски закон;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
-Закона за храните и наредбите, издадени въз основа на този закон;
- други вътрешни актове на предприятието;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................             Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                    (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: .......................................
                                                                    (подпис на работника или служителя)

2017-10-22