Длъжностна характеристика на длъжността Управител, хотел

Длъжностна характеристика Управител хотел, 14113002 Управител хотел, Длъжностна характеристика на Управител на ресторант, Длъжностна характеристика администратор в хотел, Управител на хотел

Длъжностна характеристика на длъжността Управител, хотел
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Организира цялостната дейност по посрещане, настаняване и обслужване на клиентите на хотела.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Контролира качеството на предлаганите хотелски услуги.
3. Отговаря за ремонтите, реконструкциите и модернизацията на хотела.
4. Контролира финансовите резултати от хотелската дейност.
5. Утвърждава графиците за работа на персонала в хотела.
6. Осигурява своевременното доставяне на постелъчен инвентар, хавлиени и козметични изделия, козметични и почистващи препарати.
7. Контролира финансовата отчетност на работните места в хотела.
8. Отговаря за рекламата на хотела и осигуряването на пълната му заетост с гости.
9. Отговаря и следи за воденето на всички хотелски регистри и документация.
10. Съхранява хотелската документация и регистри.
11. Назначава и освобождава персонала на хотела.
12. Отговаря за сигурността в хотела- персонал и гости.
13. Изпълнява и други задължения във връзка с длъжността си.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. При изпълнение на длъжността взаимодейства с целия персонал на хотела и с клиентите.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Контактува с доставчици и производители на консумативи за хотела, с рекламни агенти, туроператори и др.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) с документи, на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност във връзка с опазване имуществото на хотела.
2. Носи отчетническа отговорност за поверените му и съхранявани от него парични средства.
3. Носи материална отговорност за липси и разхищение на консумативи.
По безопасност на труда:
4. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Отговаря за изправността и безопасността на съоръженията, машините и оборудването на хотела.
6. Отговаря за сигурността на гостите на хотела.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- реда и финансовата дисциплина в хотела;
- спазване на трудовата дисциплина;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд/ вечеря във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Ползва отличителен знак.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование в сферата на туризма, с образователно квалификационна степен "Специалист".
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене писмено и говоримо на английски език
;
- владеене на втори чужд език;
- добра компютърна грамотност;
Г) Поведенчески характеристики: ръководни умения, умения за работа с клиенти, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): прецизност, взискателност, отговорност, способност за самостоятелно вземане на решения, търговски нюх, умение за водене на преговори, дисциплиниран, честен, лоялен, дискретен.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- други вътрешни актове на предприятието;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други нормативни и подзаконови актове, свързани с работата му.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: ..........................................
                     (подпис)                 (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                       (подпис на работника или служителя)
2017-10-26