Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад

Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад, Управител на склад, 13243003 Управител, складово стопанство, 43212014 Склададжия, 43212021 Началник, склад

Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира приемането, комплектоването и подреждането на стоките и материалите.
3. Оформя по надлежен ред необходимите документи при отпускане на стоки и материали от склада и води картотека за дейността по приемане и отпускане на стоки и материали.
4. Извършва контрол ,относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали ,участва в извършваните инвентаризации и изготвянето на протоколите за наличностите в склада.
5. Следи за правилното съхранение на постъпилите в склада стоки и материали и незабавно информира прекия си ръководител при констатирани нередности.
6. Следи за хигиената и достъпността на складовите помещения.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ръководителя на предприятието
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с шофьори, доставчици, служителите от склада и други служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях във връзка със закупуването и транспортирането на стоките и материалите.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки и материали в склада.
2.Носи материална отговорност за поверените му техника, материали и стоки в склада.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
4. Следи за работния режим на електрическите уреди в склада.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до помещенията на склада външни лица, които не са инструктирани за работа в него.
6. Не допуска до работа с подемни машини лица без правоспособност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на стоките и материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1.Няма.
Режим на труд и почивка:
2.Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3.Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4.В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства -каска.
Битови придобивки и привилегии:
5.Периодични медицински прегледи.
6.Транспортно обслужване.
7.Отстъпки/ ваучери за храна.
8.Ползване на фирмена почивна база.
9..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование- минимална степен "специалист"-техническа специалност.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност-много добри познания за работа с MS Office. Интернет приложения, работа със специализиран софтуер за склад
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-21