Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад. ✔️Управител на склад. ✔️13243003 Управител, складово стопанство.✅43212014 Склададжия.✅43212021 Началник, склад.⚠️13245024 Ръководител, отдел в складовото стопанство.✔️13246031 Ръководител отдел, складиране.✔️14205007 Ръководител отдел, складово стопанство.⚠️Длъжностна характеристика Управител на склад


І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Извършва цялостната дейност по приемане, съхраняване и предаване на стоки и материали от склада.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Организира приемането, комплектоването и подреждането на стоките и материалите.
3. Оформя по надлежен ред необходимите документи при отпускане на стоки и материали от склада и води картотека за дейността по приемане и отпускане на стоки и материали.
4. Извършва контрол ,относно количеството и качеството на постъпващите в склада стоки и материали ,участва в извършваните инвентаризации и изготвянето на протоколите за наличностите в склада.
5. Следи за правилното съхранение на постъпилите в склада стоки и материали и незабавно информира прекия си ръководител при констатирани нередности.
6. Следи за хигиената и достъпността на складовите помещения.
7. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ръководителя на предприятието
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с шофьори, доставчици, служителите от склада и други служители.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях във връзка със закупуването и транспортирането на стоките и материалите.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи имуществена отговорност при вреди или липси на стоки и материали в склада.
2.Носи материална отговорност за поверените му техника, материали и стоки в склада.
По безопасност на труда:
3. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
4. Следи за работния режим на електрическите уреди в склада.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
5. Не допуска до помещенията на склада външни лица, които не са инструктирани за работа в него.
6. Не допуска до работа с подемни машини лица без правоспособност.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на стоките и материалите;
- техническата изправност на поверената му техника;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1.Няма.
Режим на труд и почивка:
2.Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3.Ползва функционални почивки, определени със заповед на работодателя, съгласно Наредба №7 от 15 август 2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4.В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства -каска.
Битови придобивки и привилегии:
5.Периодични медицински прегледи.
6.Транспортно обслужване.
7.Отстъпки/ ваучери за храна.
8.Ползване на фирмена почивна база.
9..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование- минимална степен "специалист"-техническа специалност.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- компютърна грамотност-много добри познания за работа с MS Office. Интернет приложения, работа със специализиран софтуер за склад
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ..........................................
                      (подпис)            (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-10-21