Длъжностна характеристика на длъжността Учител детска градина

⚡️Длъжностна характеристика на длъжността Учител детска градина.✅Учител в детска градина.✔️Учител в детска градина длъжностна характеристика на длъжността.⚠️НКПД 23425002.✅Планира, подготвя и провежда възпитателно- образователната дейност на децата.⚡️Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал.⚠️Провежда учебно- възпитателни ситуации, свързани с разучаване на детски песни и танци.✔️Подпомага децата в областта на първоначалната езикова подготовка и рисуване.⚡️Отговаря за физическо и културното им възпитание, развитието на навици и умения за общуване.✔️Работи индивидуално с децата и сформира групи по интереси.✅Подготвя необходимите реквизити и нагледни материали за провеждане на ситуационни игри.

Длъжностна характеристика на длъжността Учител детска градина
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Планира, подготвя и провежда възпитателно- образователната дейност на децата.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Изготвя месечно и седмично разпределение на учебния материал.
3. Провежда учебно- възпитателни ситуации, свързани с разучаване на детски песни и танци.
4. Подпомага децата в областта на първоначалната езикова подготовка и рисуване.
5. Отговаря за физическо и културното им възпитание, развитието на навици и умения за общуване.
6. Работи индивидуално с децата и сформира групи по интереси.
7. Подготвя необходимите реквизити и нагледни материали за провеждане на ситуационни игри.
8. Съветва родителите по въпросите на възпитанието и първоначалната подготовка на децата.
9. Организира подготовката на детски празници, концерти и други мероприятия и участва в тях.
10. Отразява преподавания материал в задължителната документация.
11. Изпълнява и други задължения, възложени от директора на детската градина, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на директора на детската градина.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Служителят взаимодейства с учители и възпитатели от детската градина, управленския и административен персонал на градината.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. Осъществява връзка с родители, учители и възпитатели от други детски градини и училища, представители на МОН.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от директора на детската градина.
5. Отчита извършените задачи пред директора на детската градина,писмено (устно) с документи на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Отговаря за поверената му материално- техническа и учебна база.
По безопасност на труда:
2. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Учителят носи отговорност за опазване здравето и живота на децата по време на занимания с децата и дейностите, организирани от детската градина.Той е длъжен да следи за здравословното състояние на децата и за спазването на санитарно- хигиенните норми.Длъжен е да учи децата на правилата за безопасност на движението.Длъжен е да следи децата да спазват правилата за безопасност при игра с различни предмети и материали, съпътстващи учебните занимания.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения служителяте длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на дете, учител, ръководител или друг служител на детската градина. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя.
За резултатите от трудовата дейност:
5. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- спазването на вътрешния ред в детската градина;
- възпитателната и подготвителната работа с децата;
- спазване на трудовата дисциплина. 

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период учителят избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
3. Служителят има право на удължен платен годишен отпуск, съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
4. Не ползва.
Битови придобивки и привилегии:
5. Периодични медицински прегледи.
6. Транспортно обслужване.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на служителя, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на детската градина.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше педагогическо образование.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения:
- владеене на чужд език;
- компютърна грамотност.
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип, умение за работа с деца, комуникативност.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): отговорност, търпение, дискретност , лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за народната просвета;
- Правилник за прилагане на ЗНП;
- Конвенция за правата на детето;
- учебната и училищна документация, с която работи;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
- други вътрешни актове на предприятието.

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................        Утвърдил: ...............................................
                  (подпис)                         (подпис и печат на работодателя)
Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                         (подпис на работника или служителя)
2017-09-30
2018-01-07