Длъжностна характеристика на длъжността Фармацевт магистър

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Фармацевт магистър. ⚡️22627003.✅Фармацевт магистър. ✔️Длъжностна характеристика ръководител на аптека. ⚡️Длъжностна характеристика магистър фармацевт управител. ✔️Длъжностна характеристика за магистър фармацевт.✅Длъжностна характеристика Фармацевт магистър

Длъжностна характеристика на длъжността Фармацевт магистър
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Осъществява продажбата на лекарствени средства на гражданите в търговската мрежа.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:
2.Приема и изпълнява рецепти, съобразно лекарските предписания.
3. Извършва продажба на медикаменти, продаващи се без рецепта в търговската мрежа.
4. Изготвя на място лекарствени продукти при спазване на изискванията за дозиране и съвместимост на съставките.
5. Дава информация за начина на приемане на лекарствените средства и наличието на противопоказания или несъвместимост.
6. Оформя документите по остойностяване на изпълнените рецепти.
7. Периодично /................./ изготвя отчет за изпълнените рецепти.
8. Следи за правилното съхранение на лекарствените средства.
9. Проверява периодично складовата наличност и дава предварителна заявка при изчерпване на наличните лекарства.
10. Участва в инвентаризации и ревизии на наличните лекарства.
11. Изпълнява други задължения, възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. В ежедневната работа служителят е подчинен на управителя на аптеката.
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. Взаимодейства с всички служители в аптеката.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. При необходимост осъществява контакти със служители във фармацевтични компании, във връзка с работата му.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Фармацевтът е материално отговорно лице и носи материална и отчетническа отговорност за поверените му стоки и паричните средства от реализирането им в търговската мрежа.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Служителят е длъжен строго да съблюдава правилата за съхранение на лекарствените средства, както и да извършва продажба на лекарствени средства, които се продават срещу рецепта само в случаите, в които има издадена такава.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
4. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- точното изпълнение на рецептите, съобразно лекарските предписания;
- правилното съхранение на лекарствените средства;
- за настъпили вреди в резултат на неточно или некачествено изпълнение на рецептите;

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Служителят ползва работно облекло-престилка и отличителен знак.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Безплатна предпазна храна и противоотрови.
8..............................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: висше образование, специалност "фармацевтика"
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: компютърна грамотност /word. Excel. Internet или др. /
Г) Поведенчески характеристики: комуникативност и умение за работа с клиенти.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): дискретност, отговорност, прецизност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина;
- Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно;
- Наредба №17 от 19.04.2001г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти;
- Правилник за дейността на съвета по аптечно дело;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за здравословни и безопасни условия на труд;
- други вътрешни актове на предприятието;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................              Утвърдил: .......................................
                    (подпис)                    (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ..........................................
                                                                      (подпис на работника или служителя)
2017-10-28