Длъжностна характеристика на длъжността Фрезист

⚠️Длъжностна характеристика на длъжността Фрезист.⚡️72232041 Фрезист.⚡️Длъжностна характеристика настройчик металообработващи машини.✔️Оператор на металообработващи машини.✔️Длъжностна характеристика оператор преса.⚡️Машинен оператор длъжностна характеристика 81892022.⚡️Машинен оператор металообработващи машини.✅Длъжностна характеристика машинен оператор производство.⚡️Длъжностна характеристика машинен оператор дървообработване

Длъжностна характеристика на длъжността Фрезист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1.Управление и контрол на специални универсални металорежещи машини и следене контролно-измервателните уреди, осигуряващи необходима точност.
2.Установяване .центроване и закрепване на детайли със сложна конфигурация, изискващи комбинирано закрепване.
3.Обработване на плоски детайли и отвори с металорежещи машини, фрезоване на външни и вътрешни повърхностни със сложна конфигурация .канали и различни профили.
4.Заточване .установяване, закрепване, центроване и работа с всички видове режещи инструменти .използвани при фрезова обработка.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
5.Трябва да знае:
- предназначението ,устройството .конструктивни особености и правилна проверка на точности на фрезовите машини и на универсалните и специализирани принадлежности и съоръжения към тях.
- определяне на технологичните бази. същност на понятието - основни. спомагателни. установъчни и измервателни бази; физико-математически свойства на обработваните материали и режещите инструменти;
- системи за допускане и сглобки .класове на точност и грапавост; устройство. принципи на действие и начини на работа с контролно-измервателните уреди;
- пресмятане режима на рязане и определяне на технологичната последователност на фрезовите операции; контролиране на точността на размерите и на качеството на обработваните повърхности; разчитане на конструктивни чертежи на детайлите и на технологични документи .
6.Сьблюдава спазването на технологичната последователност на процесите и оперативно отстраняване на евентуално допуснати грешки и нарушения.
- като се запознава с техническата и технологична документация за изработване на детайли;
- разчита работни чертежи на необходимите детайли и при необходимост изготвя скици;
- проверява всички параметри, гарантиращи сигурността при работа;
- запознава се подробно с детайла и правилата за неговото обработване;
- регулира, настройва и наблюдава фрезата;
7. Следи и поддържа работната площадка във вид, който дава възможност за точно и качествено извършване на работата.
8. След приключване на работа почиства работната площадка.
9. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
Отговаря за спазването на работните чертежи съобразно изискванията на правилника

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с ръководителите на обекти и останалите работници и служители на обекта.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред .............................., писмено (устно) на период от ................... месеци/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1Отговаря за спазване на зададените по чертежите параметри.
2.Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали.
3. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата.
4. Носи отговорност при некачествено извършена работа.
По безопасност на труда:
5. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
6. Не допуска на обекта външни лица, които не са инструктирани за работа в него и работници, които не използват лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
7. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
8. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилното съхранение на материалите;
- правилната експлоатация, и доброто състояние на поверените му техника и инструменти.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. В работата си задължително ползва работно облекло и лични предпазни средства -......

Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Отстъпки/ ваучери за храна.
7. Ползване на фирмена почивна база.
8. .....................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието: средно или основно с придобита квалификация „металообработване" .
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж по специалността;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: правоспособност за работа със специализирана техника .
Г) Поведенчески характеристики: способности за работа в екип.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчност, отговорност, изпълнителност, честност, лоялност.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ...............

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................           Утвърдил: .......................................... 
                    (подпис)                   (подпис и печат на работодателя)

Дата: ..................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-10-28