Длъжностна характеристика на длъжността Чистач/Хигиенист

Длъжностна характеристика на длъжността Чистач / Хигиенист, Чистач / Хигиенист, НКПД 91120004, Длъжностна характеристика хигиенист, Длъжностна характеристика чистач

Длъжностна характеристика на длъжността Чистач/Хигиенист
І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността:
1. Поддържа постоянна чистота в определените помещения и прилежащите им площи.
Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността:
2. Почиства определения му район, включително, прозорци, мебели, под и др.
3. Почиства разположената в района техника - компютри и др. само с препарати, закупени точно за целта.
4. Грижи се за вътрешните декоративни растения ежедневно, а за външните тревни площи - при нареждане.
5. Събира и опакова разделно отпадъците от помещенията до съответните места за събирането им.
6. При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата.

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На кого е подчинена длъжността:
1. Длъжността е на пряко подчинение на ...................
С кои други длъжности във фирмата си взаимодейства:
2. В процеса на работата взаимодейства с работниците и служителите, които работят в помещенията, за чието хигиенизиране отговаря.
С кои други фирми (или длъжности в тях) осъществява връзка:
3. В процеса на работата осъществява връзка с .................................. фирми и ................ длъжности в тях, относно закупуването и транспортирането на необходимите материали.
Как се получават и отчитат задачите:
4. Получава задачи от ..............................
5. Отчита извършените задачи пред ..........................., писмено (устно) с документи ............ на период от ................... месеца/ дни.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
1. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество - техника, инвентар, материали.
По безопасност на труда:
2. Работникът е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност, хигенно - санитарните изисквания при работа с почистващи препарати.
По опазване на здравето и работоспособността на другите:
3. Постоянно използва работно облекло и лични предпазни средства.
4. Стриктно спазва правилата за употреба на измиващи и дезинфектиращи препарати.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
5. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна.
За резултатите от трудовата дейност:
6. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за:
- качеството на извършената работа;
- спазване на трудовата дисциплина;
- правилната експлоатация и доброто състояние на поверените уреди;
- правилната и безопасна употреба на почистващите препарати.

ІV.УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд:
1. Няма.
Режим на труд и почивка:
2. Осем-часов работен ден от .......... до .........., с ½ час почивка за обяд във времето от .......... до .........., който период работникът избира сам, в зависимост от натовареността на работния процес.
Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
3. Задължителна е употребата на работно облекло, съгласно санитарно - хигенните изисквания - престилка, панталон, обувки, които употребява само на работното си място и лични предпазни средства- ръкавици.
Битови придобивки и привилегии:
4. Периодични медицински прегледи.
5. Транспортно обслужване.
6. Ползване на фирмена почивна база.
7. Отстъпки/ ваучери за храна.
8. .......................................

V. СИСТЕМА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
1. Твърдо месечно възнаграждение с възможност за авансово и окончателно заплащане при желание на работника, заявено до .......... число на месеца и съгласно правилата за работна заплата на предприятието.

VI.. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Постижения на изпълнителя:
А) Вид и равнище на образованието съгласно нормативната уредба: основно.
Б) Трудов опит:
- минимум .......... г. трудов стаж на сходна позиция;
- минимум .......... г. общ трудов стаж.
В) Специални умения: не се изискват.
Г) Поведенчески характеристики: комуникативен.
2. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): сръчен, честен, лоялен към работодателя си.
3. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
- Кодекс на труда;
- Закон за здравето;
- нормативни актове по безопасност на труда;
- правилник за вътрешния трудов ред;
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- други ..................

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

Изготвил: .....................      Утвърдил: ...............................................
                        (подпис)              (подпис и печат на работодателя)
Дата: ....................
Получих екземпляр от длъжностната характеристика: ............................................
                                                                        (подпис на работника или служителя)
2017-12-09